Modals: would, shall, will, can, could
try Again
Tip1:hello
Lesson 113
Modals: would, shall, will, can, could
टिप
Would you like to have something? = काय आपल्याला काही खायला आवडेल?
जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला कोणत्याही प्रकारचे सहाय्य किंवा खाण्या-पिण्याचे सामान ऑफर केले जाते तेव्हा अशी प्रश्नार्थक वाक्ये would किंवा shall ने सुरु होतात. या व्यतिरिक्त would किंवा shall चा वापर विनम्रता प्रकट करण्यासाठी सुद्धा केला जातो
=
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
______
Would you
Can you
Are you
Do you
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
______
May you
Could you
Can you
Would you
टिप
मी आपली जेवण बनवण्यात मदत करेन = I will help you in cooking
जेव्हा आपण एखाद्याला सहाय्य करण्याचे वचन देता तेव्हा will वापरले जाईल
=
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I ______
do help
will help
does help
helps
'काय मी भाजी आणून देवू?' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
Did I get the vegetables?
Will I get the vegetables?
Am I get the vegetables?
Shall I get the vegetables?
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
______
Are you
Would you
You are
Does you
'काय मी ब्रेड कापू?' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
Would I slice the bread?
Can I slice the bread?
Am I slice the bread?
Shall I slice the bread?
'काय आपल्याला पिझ्झा आवडेल?' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
Would you like a pizza?
Shall you like a pizza?
Can you like a pizza?
Do you like a pizza?
'काय आपल्याला कॉफी घ्यायला आवडेल?' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
Would you like to have some coffee?
Do you like to have some coffee?
Shall you like to have some coffee?
May you like to have some coffee?
'काय आपल्याला माझ्या सोबत येणे आवडेल?' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
May you like to come with me?
Do you like to come with me?
Would you like to come with me?
Are you like to come with me?
'काय आपण जाऊया?' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
Would we leave?
Shall we leave?
Will we leave?
Are we leave?
काय आपल्याला आवडेल मी आपली मदत करू?
  • like me
  • shall you
  • help you
  • would you
  • do you
  • to
  मी फर्शी साफ करण्यात आपली मदत करेन
  • help you
  • Should I
  • I will
  • cleaning the floor
  • I do
  • in
  काय मी आपल्यासाठी एक इस्त्री घेऊन येवू?
  • I get
  • for you
  • shall
  • would
  • an iron
  • am
  मी कपडे खरेदी करण्यात आपली मदत करेन
  काय आपल्याला इथे राहायला आवडेल?
  मी आपली पॅकिंग मध्ये मदत करेन
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द