A, an, the - आर्टिकल्स ची practice
try Again
Tip1:hello
Lesson 114
A, an, the - आर्टिकल्स ची practice
टिप
मला डोकेदुखी आहे. = I have got a headache
सामान्य आजारांच्या नावांच्या सोबत आर्टिकल 'a/an' चा वापर केला जातो
(I’ve got a headache. I’ve got a stomach-ache.
I’ve got a cold. पण दात दुखी आणि कानाचे दुखणे वैगेरे साठी आर्टिकल 'a' चा वापर होत नाही. या व्यतिरिक्त cancer वैगेरे सारख्या आजारांसोबत सुद्धा articles लागत नाही
=
मिसिंग शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
He was diagnosed with ______
a cancer
an cancer
the cancer
cancer
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I have bought ______
a new house
an new house
the new house
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Ram is ______
a Engineer.
an Engineer.
the Engineer.
Engineer.
टिप
माझ्याकडे पोलो शर्ट्स ची जोडी आहे = I have a couple of Polo shirts
संख्यात्मक अभिव्यक्ति साठी आर्टिकल 'a' चा वापर होतो.
=
या व्यतिरिक्त a dozen, a hundred, a thousand, a million, a tenth, a quarter, a score (20), a lot of, a great deal of वैगेरे सोबत सुद्धा 'a' आर्टिकल चा वापर होतो
'त्याच्याकडे एक डझन बूट आहेत' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
He has an dozen shoes
He has a dozen shoes
He has the dozen shoes
He has dozen shoes
टिप
काय सुंदर दिवस आहे! = What a lovely day!
What किंवा such शब्द, च्या नंतर जेव्हा एकवचन गणनीय संज्ञा येत असेल, आणि त्याच्याबरोबर कोणतेही विशेषण असेल, तेव्हा आर्टिकल 'a' चा वापर होतो.
इतके चांगले बाळ आहे! = Such a nice kid!
'पुष्कळ लांब यात्रा होती' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
That was such an long journey
That was such the long journey
That was such a long journey
That was such long journey
'पृथ्वी, सूर्याच्या चारी दिशेने फिरते' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
Earth revolves around Sun
A Earth revolves around the Sun
An Earth revolves around a Sun
The Earth revolves around the Sun
'चाव्या बिछान्यावर आहेत' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
The keys are on the bed
Keys are on the bed
A keys are on the bed
An keys are on the bed
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
There was an old lady. ______
A lady
An lady
The lady
Lady
टिप
He is the guy who stole my money = हा तो मुलगा आहे ज्याने माझे पैसे चोरले
एका वाक्प्रचाराद्वारे निश्चित केल्या गेलेल्या संज्ञेच्या आधी 'the' आर्टिकल चा वापर होतो. इथे आपण कोणत्याही मुलाविषयी बोलत नाही आहोत उलट एका खास मुलाविषयी बोलत आहोत (ज्याने पैसे चोरले)

Eg: ती महिला जिने लाल ड्रेस घातला आहे = The woman who is dressed in red

इथे कोणत्याही महिलेची नाही उलट त्याच महिलेविषयी बोलले जात आहे, जिने लाल ड्रेस घातला आहे त्यामुळे woman च्या आधी 'the' चा वापर झाला आहे
=
'ती मुलगी, जिने टोपी घातली आहे, माझी बहिण आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
A girl, who is wearing a cap, is my sister
The girl, who is wearing a cap, is my sister
An girl, who is wearing a cap, is my sister
Girl, who is wearing a cap, is my sister
टिप
तो आपल्या समूहातील सर्वश्रेष्ठ खेळाडू आहे = He is the best player of his team
सुपरलेटिव आणि क्रमसूचक संख्यांच्या आधी 'the' आर्टिकल चा वापर होतो.
=
'हे जाणणारे तुम्ही प्रथम व्यक्ती आहात' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
You are the first person to know this
You are a first person to know this
You are an first person to know this
You are first person to know this
टिप
एडिसन ने प्रकाश बल्ब चा शोध लावला होता = Edison invented the light bulb
सामान्यीकरण (लोकप्रिय बनवणे) साठी कामी घेतलेली एकवचन गणनीय संज्ञा च्या सोबत आर्टिकल 'the' चा वापर होतो
=
टिप
श्रीमंत कधीतरीच उदार होतात = The rich are rarely generous
'The' चा वापर लोकांचा एक वर्ग (class) ला दर्शविण्यासाठी सुद्धा केला जातो
=
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
______
A poor
The poor
An poor
Poor
टिप
जापानी खूप मेहनती असतात = The Japanese are very hardworking
अशा अनेकवचन संज्ञा जे कोणत्याही देशाच्या सर्व नागरिकांना दर्शवित असेल, त्यांच्या पुढे सुद्धा 'the' आर्टिकल चा वापर होतो.
नोंद करा कि 'the' तेव्हा लागेल जेव्हा देशातील सर्वच लोकांविषयी बोलले जात असेल.
He is the Japanese चुकीचे आहे - कोणत्याही व्यक्ति ची राष्ट्रीयतेच्या आधी 'the' लागत नाही
=
टिप
मी गीतार वाजवू शकतो = I can play the guitar
संगीत यंत्रांच्या आधी सुद्धा 'the' आर्टिकल चा वापर होतो.
=
मिसिंग शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Ram knows how to play ______
a piano
an piano
piano
the piano
टिप
=
सार्वजनिक संस्था, हॉटेल्स, आणि vartman पत्र वैगेरेंसोबत सुद्धा 'the' आर्टिकल चा वापर करतात.
Eg: The Catholic Church or The Times of India
=
'टाइम्स ऑफ इंडिया भारतातील प्रमुख वर्तमानपत्रांपैकी एक आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
A Times of India is one of the leading newspapers of India
The Times of India is one of the leading newspapers of India
An Times of India is one of the leading newspapers of India
Times of India is one of the leading newspapers of India
मिसिंग शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
______
Marriott hotel
An Marriott hotel
A Marriott hotel
The Marriott hotel
टिप
=
काही भौगोलिक नावांच्या आधी सुद्धा आर्टिकल 'the' लागते
=
समुद्र = The Mediterranean Sea
नद्या = The Ganga
द्वीप समूह = The Andaman and Nicobar Islands
पर्वत शृंखला = The Himalayas
काही देशांची नावे = The USA
वाळवंटाची नावे = The Sahara
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
She is ______
a Chinese
an Chinese
the Chinese
टिप
=
The children are at school = मुले शाळेत आहेत
=
I am at work = मी कामावर आहे
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
She speaks fluent ______
a Chinese
an Chinese
the Chinese
=
!
ऐका
टिप
पुढील शब्द