If, when को प्रयोग - Zero conditional वाक्य
try Again
Tip1:hello
Lesson 115
If, when को प्रयोग - Zero conditional वाक्य
टिप
यदि तपाईं बरफलाई तातो गर्नुहुन्छ भने यो पग्लिन्छ. = If you heat ice, it melts
यदि तपाईं बरफलाई तातो गर्नुहुन्छ (If you heat ice) = condition (परिस्थिति/हालत).
'If you heat ice' = conditional clause भनिन्छ.
यो पग्लिन्छ (it melts) = परिस्थिति (condition) को सम्भावित परिणाम (यो main clause भनिन्छ).

Zero conditional यस्तो वाक्य हुन्छ, जसमा कुनै condition (परिस्थिति) को result (परिणाम) जहिले सत्य हुन्छ.
यस्तो वाक्य 'If' बाट शुरु हुन्छ र त्यसपछि को वाक्य साधारण वर्तमान कालमा हुन्छ. बरफ तातो गर्नाले पग्लिन्छ – यो जहिले सत्य हो.
If = यदि
Zero conditional वाक्यहरूमा 'conditional clause' वाक्यको पहिलो वा दोस्रो – कुनै पनि हिस्सामा आउन सक्छ.
Eg: Ice melts if you heat it = बरफ पग्लिन्छ, यदि तपाईले यसलाई तातो बनाउनु भयो भने
or
If you heat ice, it melts = यदि तपाईं बरफलाई तातो गर्नुहुन्छ भने यो पग्लिन्छ.
टिप
If + you heat ice + it melts =
Zero Conditional को सकारात्मक वाक्यहरूको संरचना यस प्रकार हुन्छः
If+Condition (Present Simple) + Result (Present Simple)

or
Ice melts + if + you heat it =

Result (Present Simple) + if + Condition (Present Simple)
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
If the traffic lights ______
does
are
were
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
If you ______
want
wants
wanted
do want
'यदि तपाईं पानीलाई १०० डिग्री सेल्सियससम्म तताउनु हुन्छ भने यो उम्लिन्छ.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
If you heat water to 100 degrees Celsius, it boils.
If you heats water to 100 degrees Celsius, it boils.
If you heat water to 100 degrees Celsius, it boil.
If you heat water to 100 degrees Celsius, it's boils.
टिप
=
Zero Conditional को प्रयोग कुनै निश्चित स्थितिमा व्यक्तिले गर्नुपर्ने कामको लागि पनि गरिन्छ.
Eg: यदि तपाईं बिरामी हुनुहुन्छ भने औषधी लिनुहोस्.= If you are sick, then take some medicines
=
याद राख्नुहोस : Zero Conditional वाक्यहरूमा if को ठाउँ when वा whenever को प्रयोग पनि गर्न सकिन्छ.
Eg: जब तपाई बिरामी हुनुहुन्छ तब औषधी लिनुहोस्. = When you are sick, take your medicine
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
When you get a promotion, your salary ______
go
goes
going
went
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
If you lose your credit card, you ______
must call
should called
called
are call
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
When it ______
rained
rain
rains
raining
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
If you ______
don't water
do water
not water
don't watering
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
I ______
got
gets
get
getting
'यदि म काममा ढिलो गए भने मेरो हाकिम रिसाउछ.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
My boss get angry if I am late for work.
My boss gets angry if I am late for work.
My boss gets angry if I late for work.
My boss gets angry, so I am late for work.
'यदि मेरो ८ बजेको बस छुट्यो भने, म कामको लागि लेट हुन्छु.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
If I miss the 8 o'clock bus, I get late for work.
So I miss the 8 o'clock bus, I get late for work.
I miss the 8 o'clock bus, I get late for work.
If I miss the 8 o'clock bus, I got late for work.
'जब म ढिलो उठ्छु, मेरो बस छुट्टिन्छ.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
When I get up late, I miss my bus.
Then I get up late, I miss my bus.
I get up late, if I miss my bus.
I get up late when I miss my bus.
यदि सूर्य छिटो अस्तायो भने, अध्यारो हुन्छ.
जब जाडो हुन्छ, म जहिले ज्याकेट लगाउछु.
=
!
सुन्नुहोस्
टिप
अर्को शब्द