Adverbs of time (overnight, right now, yesterday, today, tomorrow)
try Again
Tip1:hello
Lesson 116
Adverbs of time (overnight, right now, yesterday, today, tomorrow)
टिप
आज इंटरनेट सर्वर संथ आहे = Today the internet server is slow
वेळेचे क्रिया विशेषण (adverbs of time) - एखाद्या कार्याची वेळ सांगताना, वेळेचे क्रिया विशेषण वाक्याच्या सुरुवातीला किंवा वाक्याच्या शेवटी येते.
इंटरनेट सर्वर आज डाउन आहे = The internet server is down today
Overnight, Right now, Yesterday, Tonight, आणि Tomorrow वैगेरे क्रिया विशेषण सुद्धा असेच वापरत आणले जातात
'आपण उद्या चित्रपटाला जात आहोत' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
We are going tomorrow to the cinema
We are going to the cinema tomorrow
We are tomorrow going to the cinema
We are going to the tomorrow cinema
'काल तो खूप आनंदी होता' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
He was yesterday very happy
He yesterday was very happy
He was very yesterday happy
Yesterday, he was very happy
टिप
मी आता नेहाला आपल्या शाळेविषयी सांगत होते = I was just telling Neha about my school
'Just' = आता / आता, चा वापर Continuous किंवा Perfect Tenses च्या सोबत केला जातो आणि हे सहाय्यक आणि मुख्य क्रियापदाच्या मध्ये येते
=
'नेहा आता निघालीच आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
Neha has just left
Neha has left just
Neha just has left
Just Neha has left
'तो आता पोहोचलाच आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
Just he has arrived
He has arrived just
He has just arrived
He just has arrived
टिप
ती मला 4 महिने पहिले भेटली होती = She met me 4 months ago
'Ago' = पहिले, क्रिया विशेषण चा वापर नेहमी एका निर्धारित वेळेविषयी बोलण्याविषयीच येतो.
=
'तो आज रात्री येत आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
He is coming tonight
He tonight is coming
He is tonight coming
Tonight he comes
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
He is studying ______
overnight
right now
yesterday
right
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I am not going to sleep ______
tonight
yesterday
yesterday night
just
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
______
Ago
Tomorrow
Overnight
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I am afraid Ram ______
have just
is just
has just
will just
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I can't help you ______
just
right now
yesterday
overnight
रोहन आता आलाच आहे
मी आज रात्री रिकामी/रिकामा आहे
आम्ही एक महिना पहिले आलो होतो
मी बस आता रिकामा झालो
मी 3 वर्षापूर्वी दिल्ली ला गेलो होतो
  • had
  • gone
  • to Delhi
  • 3 years
  • I
  • ago
  तो आता निघाला आहे
  • just
  • has
  • is
  • he
  • left
  • leave
  ते चार वर्षापूर्वी फिरायला आले होते
  • came to
  • ago
  • visit
  • before
  • four years
  • they
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द