'Do' as an auxilliary (helping) verb
try Again
Tip1:hello
Lesson 117
'Do' as an auxilliary (helping) verb
टिप
She doesn't like her aunt. = उसलाई उसको काकी मनपर्दैन.
सहायक क्रिया (Auxiliary verb or helping verb) प्रमुख क्रियाको सहायक हुन्छ र यो प्रमुख क्रिया भन्दा पहिला आउँछ. (Do, don't does, doesn't, did, र didn't) को प्रयोग सहायक क्रियाको रुपमा हुन्छ.
I don't eat Pizza. = म पिज्जा खादिन.
यहाँ प्रमुख क्रिया 'eat' हो र 'don't' सहायक क्रियाहरू हो.
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
______
Do
Does
Is
Are
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
______
Do
Does
Are
Were
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
We ______
do not
does not
were not
did not
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
You ______
aren't
don't
does
doesn't
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
She ______
not
don't
isn't
doesn't
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
______
Did
Do
Don't
Does
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
______
Do
Don't
Does
Is
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
I ______
don't
doesn't
didn't
do
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
I don't like movies but Ram ______
do
don't
does
doesn't
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
She ______
does
doesn't
are not
didn't
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
Neha likes to play Tennis but I ______
do
don't
does
doesn't
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
I ______
don't do
doesn't do
do do
does do
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
______
Does
Doesn't
Do
Did not
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
When ______
did
do
does
don't
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
______
Doesn't
Don't
Didn't
Doesn't do
=
!
सुन्नुहोस्
टिप
अर्को शब्द