Do' as an auxilliary (helping) verb
try Again
Tip1:hello
Lesson 117
Do' as an auxilliary (helping) verb
చిట్కా
She doesn't like her aunt = ఆమె తన అత్తను ఇష్టపడదు
సహాయక క్రియ (Auxiliary verb or helping verb) ముఖ్యమైన క్రియకి సహాయంగా ఉంటుంది, అది క్రియ కంటే ముందు వస్తుంది. 'Do, don't does, doesn't, did' మరియు 'didn't' ల యొక్క ప్రయోగం సహాయక క్రియ రూపం లో చేస్తారు.
I don't eat Pizza = నేను పిజ్జా తినను
ఇక్కడ ముఖ్యమైన క్రియలు, 'like,' 'eat,' మరియు 'doesn't, don't' సహాయక క్రియలు.
జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి
______
Do
Does
Is
Are
జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి
______
Do
Does
Are
Were
జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి
We ______
do not
does not
were not
did not
జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి
You ______
aren't
don't
does
doesn't
జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి
She ______
not
don't
isn't
doesn't
జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి
______
Did
Do
Don't
Does
జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి
______
Do
Don't
Does
Is
జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి
I ______
don't
doesn't
didn't
do
జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి
I don't like movies but Ram ______
do
don't
does
doesn't
జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి
She ______
does
doesn't
are not
didn't
జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి
Neha likes to play Tennis but I ______
do
don't
does
doesn't
జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి
I ______
don't do
doesn't do
do do
does do
జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి
______
Does
Doesn't
Do
Did not
జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి
When ______
did
do
does
don't
జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి
______
Doesn't
Don't
Didn't
Doesn't do
=
!
వినండి
చిట్కా
తదుపరి పదం