Personal (व्यक्तिगत) information देना - Interview Practice
try Again
Tip1:hello
Lesson 118
Personal (व्यक्तिगत) information देना - Interview Practice
डायलॉग सुन्नुस्
What is your name?
तपाईको नाम के हो?


My name is Neha.
मेरो नाम नेहा हो.


How old are you?
तपाईं कति वर्षको हुनु भयो?


I am 28 years old.
म 28 बर्षको भए.


Where were you born?
तपाईको जन्म कहाँ भएको थियो?


I was born in Nepal.
मेरो जन्म नेपालमा भएको थियो.


How old were you when you moved to Pokhara?
तपाई पोखरा जाँदा कति बर्षको हुनु हुन्थ्यो?


I was 23 years old when I moved to Pokhara.
म पोखरा जाँदा २३ बर्षको थिए.


Where=कहाँ
were=
you=तपाईको
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
I ______
am borned
am born
was born
is born
'तपाईको जन्म कहाँ भएको थियो? ' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
Where are you born?
Where were you born?
Where were you borned?
Where was you born?
How old=कति वर्ष
were you=थियो तपाईं / हुनु हुन्थ्यो
when you=जब तपाईं
moved to=जानु भयो
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
I ______
am
was
are
have
तपाईं कति वर्षको हो?
  • How
  • years
  • old
  • are
  • your
  • you?
  उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  I ______
  moved
  am move
  was move
  did moved
  डायलॉग सुन्नुस्
  How long did you live in Delhi for?
  तपाईं दिल्ली कति समयसम्म बस्नु भयो?


  I lived in Delhi for two years.
  म २ वर्ष दिल्लीमा बसेकी थिए.


  Where do you live now?
  अब तपाई कहाँ बस्नु हुन्छ?


  I live in Mumbai now.
  म अब मुृंबईमा बस्छु.


  How long have you lived in Mumbai?
  तपाईं कति समयदेखि मुंबईमा बस्नु भएको?


  I have been living in Mumbai since 2010.
  म मुंबईमा २०१० देखि बसिराखेको हो.


  Where do you work?
  तपाईं कहाँ काम गर्नुहुन्छ?


  I work at Reliance.
  म रिलायंसमा काम गर्छु.


  How many children have you got?
  तपाईंको कतिवटा बच्चा छ?


  उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  Where ______
  do you living
  is you live
  do you live
  are you live
  अहिले तपाईं कहाँ बस्नु हुन्छ?
  • where
  • live
  • do
  • then
  • now?
  • you
  'How long' को अंग्रेजीमा अनुवाद के हुन्छ?;
  कति समय देखि
  अहिले सम्म
  तब सम्म
  अब देखि
  उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  I have been living in Pokhara ______
  for 1996
  since 1996
  till 1996
  टिप
  I have had this watch since 1992. (शुरुवातको एउटा प्वाइन्ट देखि) =
  Since = अतीतमा शुरु भएको विशेष समयको संकेत गर्नको लागि 'since' को प्रयोग गरिन्छ जस्तै: since 1996, since March.
  I have had this watch for more than 10 years. (समयको अवधि) =
  For = समयको अवधिको संकेत गर्नको लागि 'for' को प्रयोग गरिन्छ जस्तै: for 4 years, for 2 hours, for 3 days.
  तपाईं कहाँ काम गर्नुहुुन्छ?
  • do
  • where
  • are
  • you
  • is
  • work?
  तपाईंको कतिवटा बच्चा छ?
  • how
  • children
  • have
  • got?
  • many
  • you
  उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  How old ______
  are you
  were you
  did you
  is you
  उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  I lived in Delhi ______
  since
  for
  उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  I have been living in Dhulikhel ______
  for
  since
  to
  उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  How long did you ______
  live
  lived
  living
  lives
  उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  I have been working ______
  for
  since
  till
  =
  !
  सुन्नुहोस्
  टिप
  अर्को शब्द