Personal (ବ୍ୟକ୍ତିଗତ) information ଦେବା - Interview Practice
try Again
Tip1:hello
Lesson 118
Personal (ବ୍ୟକ୍ତିଗତ) information ଦେବା - Interview Practice
ଡାଏଲଗ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ
What is your name?
ଆପଣଙ୍କର ନାଁ କଣ?


My name is Neha.
ମୋର ନାଁ ନେହା


How old are you?
ଆପଣଙ୍କର ଆୟୁ କେତେ?


I am 28 years old.
ମୁଁ ହେଉଛି 28 ବର୍ଷର.


Where were you born?
ଆପଣ କେଉଁ ଠାରେ ଜନ୍ମ ହେଇ ଥିଲେ?


I was born in India.
ମୁଁ ଭାରତ ରେ ଜନ୍ମ ହେଇ ଥିଲି


How old were you when you moved to Delhi?
ଯେବେ ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କଲେ, ସେତେ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ କେତେ ଥିଲା?


I was 23 years old when I moved to Delhi.
ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲା ବେଳେ 23 ବର୍ଷ ର ଥିଲି.


Where=କେଉଁଠାରେ
were=
you=ଆପଣ
ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ର ଚୟନ କରି ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ
I ______
am borned
am born
was born
is born
'ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ରେ ହେଇ ଥିଲା?' ର ଇଂରାଜୀ ରେ ସଠିକ୍ ଅନୁବାଦ ବାଛନ୍ତୁ ;
Where are you born?
Where were you born?
Where were you borned?
Where was you born?
How old=କେତେ ବୟସ
were you=ଥିଲେ ଆପଣ
when you=ଯେତେ ବେଳେ ଆପଣ
moved to=ସ୍ଥାନ ବଦଳିବା/ସ୍ଥାନତରିତ ହେବା
ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ର ଚୟନ କରି ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ.
I ______
am
was
are
have
ଆପଣଙ୍କର ବୟସ କେତେ?
  • How
  • years
  • old
  • are
  • your?
  • you?
  ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ର ଚୟନ କରି ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ.
  I ______
  moved
  am move
  was move
  did moved
  ଡାଏଲଗ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ
  How long did you live in Delhi for?
  ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀ ରେ କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ଥିଲେ?


  I lived in Delhi for two years.
  ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ରହିଲି


  Where do you live now?
  ଏବେ ଆପଣ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି?


  I live in Mumbai now.
  ମୁଁ ଏବେ ମୁମ୍ବାଇ ରେ ରହୁଛି


  How long have you lived in Mumbai?
  ଆପଣ ମୁମ୍ବାଇ ରେ କେତେ ସମୟ ରୁ ଅଛନ୍ତି?


  I have been living in Mumbai since 2010.
  ମୁଁ ମୁମ୍ବାଇ ରେ 2010 ମସିହା ରୁ ରହୁଛି .


  Where do you work?
  ଆପଣ କେଉଁଠାରେ କାମ କରନ୍ତି?


  I work at Reliance.
  ମୁଁ ରିଲାଏନ୍ସ୍ ରେ କାମ କରେ


  How many children have you got?
  ଆପଣଙ୍କର କେତୋଟି ପିଲା?


  ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ର ଚୟନ କରି ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ
  Where ______
  do you living
  is you live
  do you live
  are you live
  ଆପଣ ଏବେ କେଉଁଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି?
  • where
  • live
  • do
  • then?
  • now
  • you
  'How long' ର ଓଡିଆ ରେ ଅନୁବାଦ କଣ ହେବ ?;
  କେତେ ସମୟ ରୁ
  ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
  ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
  ଏବେ ଠାରୁ
  ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ର ଚୟନ କରି ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ
  I have been living in Delhi ______
  for 1996
  since 1996
  till 1996
  ଟିପ୍
  I have had this watch since 1992. (ଆରମ୍ଭ ର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସମୟ ରୁ) =
  Since = ଅତୀତ ରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସମୟ କିମ୍ବା ଘଟଣାର ସଂକେତ ଦେବା ପାଇଁ 'since' ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ. ଯେମିତି କି: since 1996, since March
  I have had this watch for more than 10 years. (ସମୟ ର ଅବଧି) =
  For = ସମୟ ର ଅବଧି ଦର୍ଶେଇବା ପାଇଁ 'for' ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ, ଯେମିତି : for 4 years, for 2 hours, for 3 days
  ଆପଣ କେଉଁଠାରେ କାମ କରନ୍ତି?
  • do
  • where
  • are
  • you
  • is
  • work?
  ଆପଣଙ୍କର କେତୋଟି ପିଲା?
  • how
  • children
  • have
  • got?
  • many
  • you
  ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ର ଚୟନ କରି ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ
  How old ______
  are you
  were you
  did you
  is you
  ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ର ଚୟନ କରି ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ
  I lived in Delhi ______
  since
  for
  ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ର ଚୟନ କରି ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ
  I have been living in Mumbai ______
  for
  since
  to
  ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଚୟନ କରି ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ
  How long did you ______
  live
  lived
  living
  lives
  ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ର ଚୟନ କରି ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ
  I have been working ______
  for
  since
  till
  =
  !
  ଶୁଣନ୍ତୁ
  ଟିପ୍
  ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶବ୍ଦ