ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਤਾਉਣਾ
try Again
Tip1:hello
Lesson 119
ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਤਾਉਣਾ
ਟਿਪ
I am very excited about my new car = ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹਾਂ
Excited = ਉਤਸ਼ਾਹਤ
I am excited about my new job = ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਜਾੱਬ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹਾਂ
Very excited = ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਤ
My=मेरा
My=मेरा
ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੋਂਦਾ ਹਾਂ
  • children
  • I cherish
  • childhood
  • memories
  • my
  • on
  ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
  I am ______
  many
  very
  a few
  so really
  'ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਡ੍ਰੈਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹਾਂ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ;
  I am a few excited about my new dress.
  I am many excited about my new dress.
  I am quite excited about my new dress.
  I am so much excite about my new dress.
  ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
  I am ______
  really
  many
  few
  so really
  ਟਿਪ
  =
  ਜਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਨੁਭਵ (experience) ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਇਹ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹਨ:
  incredible = ਅਵਿਸ਼ਵਸਨੀਅ
  unbelievable = ਹੈਰਾਨੀਯੋਗ
  fantastic = ਸ਼ਾਨਦਾਰ
  amazing = ਅਦਭੁਤ
  =
  ਟਿਪ
  I can’t believe how much fun I had on the ride! = ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ!
  I can't believe = ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ (ਅਕਸਰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ )
  =
  'ਵਾਹ! ਆਥਣ ਬਹੁਤ ਅਨੌਖੀ ਹੈ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ;
  Wow! The sunset is amazing
  Wow! The sunset is amazingly
  Wow! The sunset is awesomely
  Wow! The sunset is amazed
  'ਉਸ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਦੇਖੋ. ਬਹੁਤ ਅਦਭੁਤ ਹੈ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ;
  Look at that mountain. It's amazing.
  Look at that mountain. It's amazingly.
  Look at that mountain. It's incredibly.
  Look at that mountain. It's awesomely.
  ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
  The snacks are ______
  incredibly
  superb
  bad
  horrible
  ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
  The food in that restaurant is ______
  fantastic
  fantastically
  awesomely
  amazingly
  ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
  Look at this showpiece. It's ______
  incredibly
  incredible
  awesomely
  amazingly
  ਟਿਪ
  I am really happy for you. Good luck! = ਗੁਡ ਲਕ! ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ
  ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਲਈ happy = ਖੁਸ਼, excited= ਉਤਸ਼ਾਹਤ, delighted= ਖੁਸ਼, ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
  =
  'ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੈ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ;
  She are really excited for her husband.
  She is really excitement for her husband.
  She is really excited for her husband.
  She is hardly excited for her husband.
  ਟਿਪ
  Congratulations on your new house! = ਨਵੇਂ ਘਰ ਤੇ ਵਧਾਈ!
  ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ congratulations ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
  =
  'ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਵਲ ਰਹੇ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ;
  Congratulations! You topped the class
  Congrates you topped the class
  Congregation you topped in class
  Congratulations! you were topped the class
  ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
  I am ______
  very happy for
  many happy for
  very happiness for
  very happy to
  ਟਿਪ
  That's great! You should be proud of yourself = ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ! ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਗਰਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
  ਜਦੋ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੰਡਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ That's great= ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, fantastic = ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
  =
  ਟਿਪ
  Well, to tell you the truth, I didn't like it that much = ਵੈਸੇ ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ
  Disagreement = ਕਿਸੀ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣਾ
  ਇਸ ਵਾਕ ਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
  =
  'ਵੈਸੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੂਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ;
  Well, I didn't really like the soup that much
  Well, I didn't really liked the soup that much
  Well, I am not really like the soup that much
  Well, I have not really like the soup that much
  ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
  Well, ______
  I don't think
  I didn't think
  I does think
  I don't thinks
  ਡਾਏਲਾੱਗ ਸੁਣੋ
  Hi Neha! I am engaged.
  ਹਾਏ ਨੇਹਾ, ਮੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ


  That's fantastic! Congratulations.
  ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ


  Thanks. I can't believe I am going to get married.
  ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ


  I am really happy for you.
  ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ


  Thanks. I just had to share the good news.
  ਧੰਨਵਾਦ ਮੈ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸੀ


  =
  !
  ਸੁਣੋ
  ਟਿਪ
  ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ