സന്തോഷവും ദുഖവും അറിയൽ
try Again
Tip1:hello
Lesson 119
സന്തോഷവും ദുഖവും അറിയൽ
ടിപ്
I am very excited about my new car = ഞാൻ എന്റെ പുതിയ കാറിനു വേണ്ടി വളരെ ആവേശത്തിലാണ്
Excited = ആവേശത്തിൽ
I am excited about my new job = ഞാൻ എന്റെ പുതിയ ജോലിക്ക് വേണ്ടി വളരെ ആവേശത്തിലാണ്
Very excited = വളരെ ആവേശത്തിൽ
I cherish=ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു/
the time that=കാലം
ഞാൻ എന്റെ ബാല്യകാല ഓർമ്മകളെ മനസ്സില്‍വച്ച് താലോലിക്കുന്നു
  • children
  • I cherish
  • childhood
  • memories
  • my
  • on
  കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  I am ______
  many
  very
  a few
  so really
  'എന്റെ പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ആവേശത്തിലാണ്' ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
  I am a few excited about my new dress.
  I am many excited about my new dress.
  I am quite excited about my new dress.
  I am so much excite about my new dress.
  കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  I am ______
  really
  many
  few
  so really
  ടിപ്
  =
  നിങ്ങളുടെ അനുഭവത്തെപ്പറ്റി (experience) ആവേശം കാണിക്കാനാണെങ്കിൽ, അതിന് ചില വിശേഷണം ഉണ്ട്:
  incredible = അവിശ്വസനീയമായ
  unbelievable = വിസ്മയകരമായ
  fantastic = അമ്പരപ്പിക്കുന്ന
  amazing = അത്ഭുതം
  =
  ടിപ്
  I can’t believe how much fun I had on the ride! = ഞാൻ ആ സവാരി എത്ര ആസ്വദിച്ചു എന്നത് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല!
  I can't believe = എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല (നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ആശ്ചര്യം കാണിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു)
  =
  'വൗ! സൂര്യാസ്തമയം വളരെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നതാണ്' ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
  Wow! The sunset is amazing
  Wow! The sunset is amazingly
  Wow! The sunset is awesomely
  Wow! The sunset is amazed
  'ആ മലയിലേക്ക് നോക്കൂ. അത് അത്ഭുതകരമാണ് ' ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
  Look at that mountain. It's amazing.
  Look at that mountain. It's amazingly.
  Look at that mountain. It's incredibly.
  Look at that mountain. It's awesomely.
  കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  The snacks are ______
  incredibly
  superb
  bad
  horrible
  കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  The food in that restaurant is ______
  fantastic
  fantastically
  awesomely
  amazingly
  കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  Look at this showpiece. It's ______
  incredibly
  incredible
  awesomely
  amazingly
  ടിപ്
  I am really happy for you. Good luck! = നല്ലതുവരട്ടെ! ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ്
  മറ്റുള്ളവർക്കായി ആവേശം കാണിക്കാൻ happy = സന്തോഷം, excited= ഉത്സാഹം, delighted= സന്തോഷം എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നു
  =
  'അവൾ അവളുടെ ഭർത്താവിനു വേണ്ടി വളരെ ഉത്സാഹത്തിലാണ്' ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
  She are really excited for her husband.
  She is really excitement for her husband.
  She is really excited for her husband.
  She is hardly excited for her husband.
  ടിപ്
  Congratulations on your new house! = പുതിയ വീടിനായി അഭിനന്ദനങ്ങൾ!
  ആരുടെയെങ്കിലും സന്തോഷത്തിൽ പങ്കു ചേരാൻ പിന്നെ അവര്ക്ക് അഭിനന്ദനം കൊടുക്കാനും congratulations ഉപയോഗിക്കുന്നു
  =
  'അഭിനന്ദനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നാമനായി ' ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
  Congratulations! You topped the class
  Congrates you topped the class
  Congregation you topped in class
  Congratulations! you were topped the class
  കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  I am ______
  very happy for
  many happy for
  very happiness for
  very happy to
  ടിപ്
  That's great! You should be proud of yourself = വളരെ നല്ലത്! നിങ്ങള്ക്ക് നിങ്ങളിൽ തന്നെ അഭിമാനിക്കാം
  ആരെങ്കിലും അവരുടെ ഉത്സാഹം നിങ്ങളോടെ പറയുമ്പോൾ ആ നല്ല വാർത്തക്ക് സന്തോഷം കാണിക്കാൻ That's great= വളരെ നല്ലത്, fantastic = അമ്പരപ്പിക്കുന്ന എന്നിവ പ്രയോഗിക്കുന്നു
  =
  ടിപ്
  Well, to tell you the truth, I didn't like it that much = സത്യസന്ധമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല
  Disagreement = ആരോടെങ്കിലും വിസ്സമതിക്കുക
  ഈ വാക്യത്തിൽ വിസ്സമതം കാണിക്കുന്നു
  =
  'പിന്നെ, എനിക്ക് സൂപ്പ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല' ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
  Well, I didn't really like the soup that much
  Well, I didn't really liked the soup that much
  Well, I am not really like the soup that much
  Well, I have not really like the soup that much
  കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  Well, ______
  I don't think
  I din't think
  I does think
  I don't thinks
  ഡയലോഗ് കേൾക്കുക
  Hi Neha! I am engaged.
  ഹായ് നേഹ, എന്റെ കല്യാണനിശ്ചയം കഴിഞ്ഞു


  That's fantastic! Congratulations.
  അഭിനന്ദനങ്ങൾ. വളരെ നല്ലത്


  Thanks. I can't believe I am going to get married.
  നന്ദി, ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല


  I am really happy for you.
  ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ്


  Thanks. I just had to share the good news.
  നന്ദി, എനിക്ക് നിങ്ങളോടു ഈ നല്ല വാർത്ത‍ പങ്കിടാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു


  =
  !
  കേൾക്കുക
  ടിപ്
  അടുത്ത വാക്ക്