ખુશી અને નારાજગી બતાવવી
try Again
Tip1:hello
Lesson 119
ખુશી અને નારાજગી બતાવવી
ટીપ
I am very excited about my new car = હું મારી નવી ગાડી માટે ખુબ જ ઉત્સાહિત છું.
Excited = ઉત્સાહિત
I am excited about my new job = હું મારી નવી નોકરી માટે ઉત્સાહિત છું.
Very excited = બહુ ઉત્સાહિત
I cherish=હું પસંદ કરું છું.
the time that= જે સમય
હું મારી બાળપણની યાદોને સંભારૂ છું.
  • children
  • I cherish
  • childhood
  • memories
  • my
  • on
  ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
  I am ______
  many
  very
  a few
  so really
  'હું મારા નવા ડ્રેસ માટે ઘણી ઉત્સુક છું.' નો અંગ્રેજી અનુવાદ શું થશે?;
  I am a few excited about my new dress.
  I am many excited about my new dress.
  I am quite excited about my new dress.
  I am so much excite about my new dress.
  ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
  I am ______
  really
  many
  few
  so really
  ટીપ
  =
  જયારે તમારે કોઈ અનુભવ (experience) ઉપર ઉત્સાહ વ્યક્ત કરવાનો હોય તો આ કેટલાક વિશેષણ છે:
  Incredible = અવિશ્વસનીય
  Unbelievable = આશ્ચર્યજનક
  Fantastic = શાનદાર
  Amazing = અદભૂત
  =
  ટીપ
  I can’t believe how much fun I had on the ride! = હું વિશ્વાસ નથી કરી શકતો કે સવારી પર મને કેટલી મઝા આવી
  I can't believe = મને વિશ્વાસ નથી થઇ રહ્યો ( ઘણીવાર સારી રીતે આપણું આશ્ચર્ય વ્યક્ત કરવા માટે વપરાય છે )
  =
  'વાહ! સુર્યાસ્ત ખુબ અદભુત છે ' નો અંગ્રેજી અનુવાદ શું થશે?;
  Wow! The sunset is amazing
  Wow! The sunset is amazingly
  Wow! The sunset is awesomely
  Wow! The sunset is amazed
  'પેલા પહાડ ને જુઓ, બહુ જ અદભૂત છે ' નો અંગ્રેજી અનુવાદ શું થશે?;
  Look at that mountain. It's amazing.
  Look at that mountain. It's amazingly.
  Look at that mountain. It's incredibly.
  Look at that mountain. It's awesomely.
  ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
  The snacks are ______
  incredibly
  superb
  bad
  horrible
  ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
  The food in that restaurant is ______
  fantastic
  fantastically
  awesomely
  amazingly
  ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
  Look at this showpiece. It's ______
  incredibly
  incredible
  awesomely
  amazingly
  ટીપ
  I am really happy for you. Good luck! = ગૂડ લક! હું તમારે માટે ખુબ ખુશ છું.
  બીજાઓ માટે ઉત્સાહ વ્યક્ત કરવા માટે
  Happy = ખુશ, Excited = ઉત્સાહિત, Delighted = પ્રસન્ન નો ઉપયોગ કરાય છે
  =
  'તેણી પોતાના પતિને માટે ખુબ જ ઉત્સાહિત છે' નો અંગ્રેજી અનુવાદ શું થશે?;
  She are really excited for her husband.
  She is really excitement for her husband.
  She is really excited for her husband.
  She is hardly excited for her husband.
  ટીપ
  Congratulations on your new house = નવા ઘર માટે અભિનંદન!
  કોઈની ખુશીમાં સહભાગી થવા માટે અને તેમને અભિનંદન આપવા માટે congratulations નો ઉપયોગ થાય છે.
  =
  'અભિનંદન! તમે ક્લાસ માં પ્રથમ રહ્યા.' નો અંગ્રેજી અનુવાદ શું થશે?;
  Congratulations! You topped the class
  Congrates you topped the class
  Congregation you topped in class
  Congratulations! you were topped the class
  ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
  I am ______
  vey happy for
  many happy for
  very happiness for
  very happy to
  ટીપ
  That's great! You should be proud of yourself = બહુ સરસ! તમને તમારી જાત પર ગર્વ થવો જોઈએ
  જયારે કોઈ પોતાનો ઉત્સાહ આપણી સાથે શેર કરે છે તો તેના ખુશખબર પર પ્રતિક્રિયા કરવા માટે That's great = બહુ સરસ, Fantastic = શાનદાર નો પ્રયોગ કરીએ છીએ
  =
  ટીપ
  Well, to tell you the truth, I didn't like it that much = જો સાચું કહું તો, મને આ બહુ પસંદ ન આવ્યું
  Disagreement = કોઈ સાથે સહમત ન થવું
  આ વાક્યમાં અસહમતી વ્યક્ત કરાઈ છે.
  =
  'આમ તો મને સૂપ બહુ પસંદ ના આવ્યો.' નો અંગ્રેજી અનુવાદ શું થશે?;
  Well, I didn't really like the soup that much
  Well, I didn't really liked the soup that much
  Well, I am not really like the soup that much
  Well, I have not really like the soup that much
  ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
  Well, ______
  I don't think
  I din't think
  I does think
  I don't thinks
  સંવાદ સાંભળો
  Hi Neha! I am engaged.
  હાય નેહા, મારી સગાઇ થઇ ગઈ છે.


  That's fantastic! Congratulations.
  અભિનંદન, ઘણું સરસ.


  Thanks. I can't believe I am going to get married.
  ધન્યવાદ, મને વિશ્વાસ નથી આવતો કે મારા લગ્ન થઇ રહ્યા છે .


  I am really happy for you.
  હું તારે/તમારે માટે ઘણો/ઘણી ખુશ છું.


  Thanks. I just had to share the good news.
  ધન્યવાદ, મારે બસ તારી/તમારી સાથે આ ખુશખબર શેર કરવી હતી


  =
  !
  સાંભળો
  ટીપ
  આગળનો શબ્દ