ਗਿਣਤੀ - 1 ਵਲੋਂ 10 ਤਕ count ਕਰੋ
try Again
Tip1:hello
Lesson 12
ਗਿਣਤੀ - 1 ਵਲੋਂ 10 ਤਕ count ਕਰੋ
'ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ(Count 1–10 in English)'^~^'typefacestyle'
ਸਿਫ਼ਰ (0) zero
ਇੱਕ (1) one
ਦੋ (2) two
ਤਿੰਨ (3) three
ਚਾਰ (4) four
ਪੰਜ (5) five
ਛੇ (6) six
ਸੱਤ (7) seven
ਅੱਠ (8) eight
ਨੌ (9) nine
ਦਸ (10) ten
'ਸਿਫ਼ਰ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
Zero
One
Two
Three
'ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
Four dogs
One dog
Two dogs
Three dogs
ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ
ਇੱਕ


ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣੋ
One girl
Two girls
'ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
One girl
Twos girls
Two girls
Two girl
'ਤਿੰਨ ਮੁੰਡੇ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
Three s boys
Three boys
Two girls
Three boys
ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ
ਚਾਰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕੁੜੀਆਂ
'1 + 3' ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? (ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
Two
One
Three
Four


ਗਿਣੋ ਅਤੇ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣੋ
Three
Five


ਗਿਣੋ ਅਤੇ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣੋ
Three
Five
ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ
ਪੰਜ


ਗਿਣੋ ਅਤੇ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣੋ
Seven
Six
ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ
ਛੇ
'ਸੱਤ ਕੁੱਤੇ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ.;
four dogs
seven dogs
one dog
three dogs


ਗਿਣੋ ਅਤੇ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣੋ
Nine
Four
ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ
ਸੱਤ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕੁੜੀਆਂ
'9-1' ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? (ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
Four
Five
Eight
Seven
'6+2' ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? (ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
Eight
Five
Seven
Four
ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ
ਅੱਠ
'8+1' ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? (ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
Nine
Five
Seven
Three


ਗਿਣੋ ਅਤੇ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣੋ
Nine
Seven
ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ
ਨੌ
'4+6' ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? (ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
Nine
Ten
Seven
Five
ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ
ਦਸ
=
!
ਸੁਣੋ
ਟਿਪ
ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ