ଗଣିବା - 1 ରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ count କରନ୍ତୁ
try Again
Tip1:hello
Lesson 12
ଗଣିବା - 1 ରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ count କରନ୍ତୁ
'ଇଂରାଜୀରେ ଗଣିବା (Count 1–10 in English)'^~^'typefacestyle'
ଶୁନ୍ୟ (0) zero
ଏକ (1) one
ଦୁଇ (2) two
ତିନି (3) three
ଚାରି (4) four
ପାଞ୍ଚ (5) five
ଛଅ (6) six
ସାତ (7) seven
ଆଠ (8) eight
ନଅ (9) nine
ଦଶ (10) ten
'ଶୁନ୍ୟ' ର ଇଂରାଜୀରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ର ଚୟନ କରନ୍ତୁ;
Zero
One
Two
Three
'ଗୋଟେ କୁକୁର ' ର ଇଂରାଜୀ ରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ର ଚୟନ କରନ୍ତୁ;
Four dogs
One dog
Two dogs
Three dogs
ଇଂରାଜୀ ରେ ଅନୁବାଦ କରନ୍ତୁ
ଏକ


ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ର ଚୟନ କରନ୍ତୁ
One girl
Two girls
'ଦୁଇଟା ବାଳିକା/ଝିଅ ମାନେ ' ର ଇଂରାଜୀ ରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ର ଚୟନ କରନ୍ତୁ;
One girl
Twos girls
Two girls
Two girl
'ତିନିଟା ବାଳକ' ର ଇଂରାଜୀ ରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ର ଚୟନ କରନ୍ତୁ;
Three s boys
Three boys
Two girls
Three boys
ଇଂରାଜୀ ରେ ଅନୁବାଦ କରନ୍ତୁ
ଚାରିଟା ଚାଇନିଜ୍ ବାଳିକା / ଝିଅ
'1 + 3' କେତେ ହୁଏ ? (ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ);
Two
One
Three
Four


ଗଣନ୍ତୁ ଓ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ର ଚୟନ କରନ୍ତୁ
Three
Five


ଗଣନ୍ତୁ ଓ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ର ଚୟନ କରନ୍ତୁ
Three
Five
ଇଂରାଜୀ ରେ ସଠିକ୍ ଅନୁବାଦ କରନ୍ତୁ
ପାଞ୍ଚ


ଗଣନ୍ତୁ ଓ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାଛନ୍ତୁ
Seven
Six
ଇଂରାଜୀ ରେ ସଠିକ୍ ଅନୁବାଦ କରନ୍ତୁ
ଛଅ
'ସାତ ଟା କୁକୁର ' ର ଇଂରାଜୀ ରେ ସଠିକ୍ ଅନୁବାଦ ର ଚୟନ କରନ୍ତୁ ;
four dogs
seven dogs
one dog
three dogs


ଗଣନ୍ତୁ ଓ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାଛନ୍ତୁ
Nine
Four
ଇଂରାଜୀ ରେ ଅନୁବାଦ କରନ୍ତୁ
ସାତଟା ଚାଇନିଜ୍ ଝିଅ / ବାଳିକା
'9 - 1 ' କେତେ ହେବ ? (ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ);
Four
Five
Eight
Seven
'6 + 2' କେତେ ହେବ ? (ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ);
Eight
Five
Seven
Four
ଇଂରାଜୀ ରେ ଅନୁବାଦ କରନ୍ତୁ
ଆଠ
'8 + 1' କେତେ ହେବ ? (ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ);
Nine
Five
Seven
Three


ଗଣନ୍ତୁ ଓ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାଛନ୍ତୁ
Nine
Seven
ଇଂରାଜୀ ରେ ଅନୁବାଦ କରନ୍ତୁ
ନଅ
'4+6' କେତେ ହୁଏ ? (ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ);
Nine
Ten
Seven
Five
ଇଂରାଜୀ ରେ ଅନୁବାଦ କରନ୍ତୁ
ଦଶ
=
!
ଶୁଣନ୍ତୁ
ଟିପ୍
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶବ୍ଦ