எண்ணிக்கை – 1 லிருந்து 10 வரை Count
try Again
Tip1:hello
Lesson 12
எண்ணிக்கை – 1 லிருந்து 10 வரை Count
'ஆங்கிலத்தில் எண்ணுவது (Count 1–10 in English)'^~^'typefacestyle'
பூஜ்யம் (0) zero
ஒன்று (1) one
இரண்டு (2) two
மூன்று(3) three
நான்கு(4) four
ஐந்து(5) five
ஆறு(6) six
ஏழு(7) seven
எட்டு(8) eight
ஒன்பது(9) nine
பத்து(10) ten
'பூஜ்யம்' இதன் சரியான ஆங்கில மொழி பெயர்ப்பைத் தேர்வு செய்யுங்கள்.;
Zero
One
Two
Three
'ஒரு நாய்' இதன் சரியான ஆங்கில மொழி பெயர்ப்பைத் தேர்வு செய்யுங்கள்.;
Four dogs
One dog
Two dogs
Three dogs
ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்க்கவும்.
ஒன்று/ஒரு


ஃபோட்டோவைப் பார்த்து, சரியான விடையை தேர்வு செய்யவும்
One girl
Two girls
'இரண்டு பெண்கள்' இதன் சரியான ஆங்கில மொழி பெயர்ப்பைத் தேர்வு செய்யுங்கள்.;
One girl
Twos girls
Two girls
Two girl
'மூன்று சிறுவர்கள்' இதன் சரியான ஆங்கில மொழி பெயர்ப்பைத் தேர்வு செய்யுங்கள்.
;
Three s boys
Three boys
Two girls
Three boys
மொழி பெயர்ப்பைத் தேர்வு செய்யுங்கள்.
நான்கு சைனீஸ் பெண்கள்
'1 + 3' எவ்வளவு? (சரியான விடையை தேர்ந்தெடுக்கவும்);
Two
One
Three
Four


பொம்மைகளை எண்ணி சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
Three
Five


பொம்மைகளை எண்ணி சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
Three
Five
ஆங்கிலத்தில் மொழிப்பெயர்க்கவும்.
ஐந்து


பொம்மைகளை எண்ணி சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
Seven
Six
ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்க்கவும்
ஆறு
'ஏழு நாய்கள்' இதன் சரியான ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.;
four dogs
seven dogs
one dog
three dogs


பொம்மைகளை எண்ணி சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
Nine
Four
ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்க்கவும்.
ஏழு சைனீஸ் பெண்கள்
'9-1' எவ்வளவு? (சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்);
Four
Five
Eight
Seven
'6+2' எவ்வளவு? (சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்);
Eight
Five
Seven
Four
ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்க்கவும்.
எட்டு
'8+1' எவ்வளவு? (சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்);
Nine
Five
Seven
Three


பொம்மைகளை எண்ணி சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
Nine
Seven
ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்க்கவும்.
ஒன்பது
'4+6' எவ்வளவு? (சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்);
Nine
Ten
Seven
Five
ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்க்கவும்.
பத்து
=
!
கேளுங்கள்
குறிப்பு
அடுத்த வார்த்தை