లెక్కింపు - 1 నుండి 10 వరకు count చేయండి
try Again
Tip1:hello
Lesson 12
లెక్కింపు - 1 నుండి 10 వరకు count చేయండి
'ఆంగ్లము లో లెక్కించడం'
సున్నా(0) Zero
ఒకటి(1) One
రెండు(2) Two
మూడు(3) Three
నాలుగు(4) Four
ఐదు(5) Five
ఆరు(6) Six
ఏడు(7) Seven
ఎనిమిది(8) Eight
తొమ్మిది(9) Nine
పది(10) Ten
'సున్నా' ఈ పదానికి ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి. (1 ప్రత్యామ్నాయాన్ని ఎంచుకోండి);
Zero
One
Two
Three
'ఒక కుక్క' ఈ పదానికి ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి. (1 ప్రత్యామ్నాయాన్ని ఎంచుకోండి);
Four dogs
One dog
Two dogs
Three dogs
ఆంగ్లంలోకి అనువదించండి.
ఒకటి


సరైన ఎంపికను ఎంచుకోండి.
One girl
Two girls
'ఇద్దరు అమ్మాయిలు ' ఈ పదానికి ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి. (1 ప్రత్యామ్నాయాన్ని ఎంచుకోండి;
One girl
Twos girls
Two girls
Two girl
'ముగ్గురు అబ్బాయిలు' ఈ పదానికి ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి. (1 ప్రత్యామ్నాయాన్ని ఎంచుకోండి);
Three s boys
Three boys
Two girls
Three boys
ఆంగ్లంలోకి అనువదించండి.
నలుగురు చైనీస్ అమ్మాయిలు
'1 + 3' ఎన్ని? (సరైన ప్రత్యామ్నాయాన్ని ఎంచుకోండి);
Two
One
Three
Four


లెక్కించి సరైన వికల్పాన్ని ఎంచుకోండి.
Three
Five


లెక్కించి సరైన వికల్పాన్ని ఎంచుకోండి.
Three
Five
ఆంగ్లంలోకి అనువదించండి.
ఐదు


లెక్కించి సరైన వికల్పాన్ని ఎంచుకోండి.
Seven
Six
ఆంగ్లంలోకి అనువదించండి.
ఆరు
'ఏడు కుక్కలు' కి ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి.;
Four dogs
Seven dogs
One dog
Three dogs


లెక్కించి సరైన వికల్పాన్ని ఎంచుకోండి.
Nine
Four
ఆంగ్లం లో అనువాదాన్ని ఎంచుకోండి.
ఏడుగురు చైనీస్ అమ్మాయిలు
'9-1' ఎన్ని? (సరైన ప్రత్యామ్నాయాన్ని ఎంచుకోండి);
Four
Five
Eight
Seven
'6+2' ఎన్ని? (సరైన ప్రత్యామ్నాయాన్ని ఎంచుకోండి);
Eight
Five
Seven
Four
ఆంగ్లంలోకి అనువదించండి.
ఎనిమిది
'8+1' ఎన్ని? (సరైన ప్రత్యామ్నాయాన్ని ఎంచుకోండి);
Nine
Five
Seven
Three


లెక్కించి సరైన ప్రత్యామ్నాయాన్ని ఎంచుకోండి
Nine
Seven
ఆంగ్లంలోకి అనువదించండి.
తొమ్మిది
'4+6' ఎన్ని? (సరైన ప్రత్యామ్నాయాన్ని ఎంచుకోండి);
Nine
Ten
Seven
Five
ఆంగ్లంలోకి అనువదించండి.
పది
=
!
వినండి
చిట్కా
తదుపరి పదం