എണ്ണുക - 1 മുതൽ 10 വരെ count ചെയ്യുക
try Again
Tip1:hello
Lesson 12
എണ്ണുക - 1 മുതൽ 10 വരെ count ചെയ്യുക
'ഇംഗ്ലീഷ് എണ്ണം (Count 1–10 in English)'^~^'typefacestyle'
പൂജ്യം (0) Zero
ഒന്ന് (1) One
രണ്ട് (2) Two
മൂന്ന് (3) Three
നാല് (4) Four
അഞ്ച് (5) Five
ആറ് (6) Six
ഏഴ് (7) Seven
എട്ട് (8) Eight
ഒൻപത് (9) Nine
പത്ത് (10) Ten
'പൂജ്യം ' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
Zero
One
Two
Three
'ഒരു നായ' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
Four dogs
One dog
Two dogs
Three dogs
ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജമ ചെയ്യുക.
ഒന്ന്


ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
One girl
Two girls
'രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ( 1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
One girl
Twos girls
Two girls
Two girl
'മൂന്ന് ആൺകുട്ടികൾ' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
Three s boys.
Three boys.
Two girls.
Three boys .
ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജമ ചെയ്യുക.
നാല് ചൈനീസ് പെണ്‍ക്കുട്ടികൾ.
'1 + 3' എത്രയാണ്? (ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
Two
One
Three
Four


ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
Three
Five


ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
Three
Five
ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം.
അഞ്ച്


ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
Seven
Six
ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജമ ചെയ്യുക.
ആറ്
'ഏഴുപട്ടികള്‍' ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.;
Four dogs
Seven dogs
One dog
Three dogs


ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
Nine
Four
ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജമ ചെയ്യുക.
ഏഴു ചൈനീസ് പെണ്‍കുട്ടികൾ.
'9-1' (ഒൻപതിൽ നിന്നും ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക)' എത്രയാണ്? (ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
Four
Five
Eight
Seven
'6+2' എത്രയാണ്? (ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
Eight
Five
Seven
Four
ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജമ ചെയ്യുക.
എട്ട്
'8+1' എത്രയാണ്? (ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
Nine
Five
Seven
Three


ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
Nine
Seven
ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജമ ചെയ്യുക.
ഒൻപത്
'4+6' എത്രയാണ്? (ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
Nine
Ten
Seven
Five
ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജമ ചെയ്യുക.
പത്ത്
=
!
കേൾക്കുക
ടിപ്
അടുത്ത വാക്ക്