गिनती - 1 देखी 10 सम्म count गर्नुहोला
try Again
Tip1:hello
Lesson 12
गिनती - 1 देखी 10 सम्म count गर्नुहोला
'अंग्रेजीमा गणना (Count 1–10 in English)'^~^'typefacestyle'
शुन्य (0) zero
एक (1) one
दुई (2) two
तीन (3) three
चार (4) four
पांच (5) five
छ (6) six
सात (7) seven
आठ (8) eight
नौ (9) nine
दस (10) ten
'शुन्य' को अंग्रेज़ीमा ठीक अनुवाद छनौट गर्नुहोस्. (१ विकल्प छनौट गर्नुहोस्);
Zero
One
Two
Three
'एउटा कुकुर' को अंग्रेज़ीमा ठीक अनुवाद छनौट गर्नुहोस्. (१ विकल्प छनौट गर्नुहोस्);
Four dogs
One dog
Two dogs
Three dogs
अंग्रेज़ीमा अनुवाद गर्नुहोस्.
एक


ठिक विकल्प छनौट गर्नुहोस्.
One girl
Two girls
'दुईजना केटी' को अंग्रेज़ीमा ठीक अनुवाद छनौट गर्नुहोस्. (१ विकल्प छनौट गर्नुहोस्);
One girl
Twos girls
Two girls
Two girl
'तीनजना केटा.' को अंग्रेज़ीमा ठीक अनुवाद छनौट गर्नुहोस्. (१ विकल्प छनौट गर्नुहोस्);
Three s boys.
Three boys.
Two girls.
Three boys .
अंग्रेज़ीमा अनुवाद गर्नुहोस्.
चारजना चाईनिज केटीहरु.
'1 + 3' कति हुन्छ? (ठिक विकल्प छनौट गर्नुहोस्);
Two
One
Three
Four


गनेर ठिक अप्शन छनौट गर्नुस्.
Three
Five


गनेर ठिक अप्शन छनौट गर्नुस्.
Three
Five
अंग्रेज़ीमा अनुवाद गर्नुहोस्.
पाँच


गनेर ठिक अप्शन छनौट गर्नुस्.
Seven
Six
अंग्रेज़ीमा अनुवाद गर्नुहोस्.
'सात वटा कुकुर' को अंग्रेज़ी मा सही अनुवाद छनौट गर्नुहोस.;
Four dogs
Seven dogs
One dog
Three dogs


गनेर ठिक अप्शन छनौट गर्नुस्.
Nine
Four
अंग्रेज़ीमा अनुवाद गर्नुहोस्.
सातजना चाईनिज केटीहरु.
'9 - 1 (9 मा 1 घटाउने) ' कति हुन्छ? (ठिक विकल्प छनौट गर्नुहोस);
Four
Five
Eight
Seven
'6+2' कति हुन्छ? (ठिक विकल्प छनौट गर्नुहोस);
Eight
Five
Seven
Four
अंग्रेजीमा अनुवाद गर्नुहोस्.
आठ
'8+1' कति हुन्छ? (ठिक विकल्प छनौट गर्नुहोस्);
Nine
Five
Seven
Three


गनेर ठिक आँप्शन छनौट गर्नुहोस्.
Nine
Seven
अंग्रेजीमा अनुवाद गर्नुहोस्.
नौ
'4+6' कति हुन्छ? (ठिक विकल्प छनौट गर्नुहोस्);
Nine
Ten
Seven
Five
अंग्रेजीमा अनुवाद गर्नुहोस्.
दस
=
!
सुन्नुहोस्
टिप
अर्को शब्द