ગણતરી - 1 થી 10 સુધી કાઉન્ટ કરો
try Again
Tip1:hello
Lesson 12
ગણતરી - 1 થી 10 સુધી કાઉન્ટ કરો
'અંગ્રેજી માં ગણતરી (Count 1–10 in English)'^~^'typefacestyle'
શૂન્ય (0) zero
એક (1) one
બે (2) two
ત્રણ (3) three
ચાર (4) four
પાંચ (5) five
છ (6) six
સાત (7) seven
આઠ (8) eight
નવ (9) nine
દસ (10) ten
'શૂન્ય ' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
Zero
One
Two
Three
'એક કૂતરો ' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
Four dogs
One dog
Two dogs
Three dogs
અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો.
એક


સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો
One girl
Two girls
'બે છોકરીઓ ' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
One girl
Twos girls
Two girls
Two girl
'ત્રણ છોકરાઓ ' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
Three s boys.
Three boys.
Two girls.
Three boys .
અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો
ચાર ચાઇનીઝ છોકરીઓ
'1 Plus 3' કેટલા થાય છે? (યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો).;
Two
One
Three
Four


ગણો અને સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો
Three
Five


ગણો અને સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો
Three
Five
અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો.
પાંચ


ગણો અને સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો
Seven
Six
અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો.
'સાત કુતરા ' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
four dogs
seven dogs
one dog
three dogs


ગણો અને સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો
Nine
Four
અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો
સાત ચાઇનીઝ છોકરીઓ
'9-1 ' કેટલા થાય છે? (સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો);
Four
Five
Eight
Seven
'6 Plus 2' કેટલા થાય છે? (સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો);
Eight
Five
Seven
Four
અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો.
આઠ
'8 Plus 1' કેટલા થાય છે? (સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો);
Nine
Five
Seven
Three


ગણો અને સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો
Nine
Seven
અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો.
નવ
'4 Plus 6' કેટલા થાય છે? (સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો);
Nine
Ten
Seven
Five
અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો.
દસ
=
!
સાંભળો
ટીપ
આગળનો શબ્દ