Active voice, passive voice
try Again
Tip1:hello
Lesson 120
Active voice, passive voice
Tip
Siti cleans the office everyday. = Siti membersihkan pejabat setiap hari.
Dalam ayat aktif, yang melakukan sesuatu ialah 'subject', yang menerima/dipengaruhi oleh perlakuan/perbuatan ialah 'object'.
'Subject' di atas ayat ini ialah Siti, 'object' ialah 'Office'. =
Struktur ayat aktif: 'subject' yang buat + kata kerja + 'object' yang menerima.
Tip
The office is cleaned by Siti. = Pejabat ini dibersihkan oleh Siti.
Dalam ayat pasif, yang dilakukan sesuatu keatasnya ialah 'subject', yang membuat/melakukan sesuatu ialah 'object'.
'subject' di dalam ayat ini ialah 'office', 'object' ialah Siti.
Ayat 'di-kata kerja' digunakan untuk menjelaskan keadaan 'subject'.
=
Struktur ayat pasif: 'subject' yang menerima + be+ kata kerja past participle + by + 'object' yang buat.
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
The washroom ______
is clean
is cleaned
is cleaning
cleans
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
His work ______
are known
is know
is known
knows
'He opens the door.' Pilih ayat pasif yang betul. ;
He opened the door.
The door is opened by him.
The door is open by him.
The door is opens by him.
'I draw a picture.' Pilih ayat pasif yang betul. ;
I drew a picture.
A picture is draw by I.
A picture is drawn by I.
A picture is drawn by me.
'They don't help you.' Pilih ayat pasif yang betul. ;
They are not helped by you.
You are not helped by them.
You are not help by them.
You are not helped by they.
'The gardener waters the plants.' Pilih ayat pasif yang betul. ;
The gardener is watered by the plants.
The gardener watered the plants.
The plants are watered by the gardener.
The plants are water by the gardener.
'Many people read this article.' Pilih ayat pasif yang betul. ;
This article is readed by many people.
This article is read by many people.
This article is readen by many people.
Many people are read by the article.
'Abu repaired the car.' Pilih ayat pasif yang betul. ;
The car was repaired.
The car was repaired by Abu.
The car is repair by Abu.
The car was repair by Abu.
'Everybody loves chocolate.' Pilih ayat pasif yang betul. ;
Everybody loved chocolate.
Chocolate is loves by everybody.
Chocolate is loved by everybody.
Chocolate is love by everybody
'Kamal never understands the kids.' Pilih ayat pasif yang betul. ;
The kids are never understood by Kamal.
The kids are never understood.
The kids are never understand by Kamal.
The kids is never understood by Kamal.
'Kids always eat candies.' Pilih ayat pasif yang betul. ;
Candies are always eaten by kids.
Candies are always eat by kids.
Candies is always eaten by kids.
Kids eat candies always.
'Kai Wen wears blue shoes.' Pilih ayat pasif yang betul. ;
Blue shoes are worn.
Blue shoes are worn by Kai Wen.
Blue shoes is wear by Kai Wen.
Kai Wen wore blue shoes.
'You didn't write the letter.' Pilih ayat pasif yang betul. ;
The letter was not write by you.
You didn't wrote the letter.
The letter was not written by you.
The letter was not written.
'Lee cuts the grass.' Pilih ayat pasif yang betul. ;
The grass was cut by Lee.
The grass is cut by Lee.
The grass is cut.
The grass are cut.
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
Paper ______
is make
makes
are make
is made
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
These cars ______
are make
is made
are made
is make
Tip
\'Someone has stolen my purse.\' (ayat aktif) = Seseorang telah mencuri dompet saya.
Jika 'subject' dalam ayat aktif tidak penting atau tidak diketahui, apabila ditukarkan kepada ayat pasif, ia boleh diabaikan.
\'My purse has been stolen\' (ayat pasif) = Dompet saya telah dicuri.
Di sini tiada \'someone\' kerana ia tidak diketahui maka diabaikan.
'Someone will finish the work by 5:00 pm.' Pilih ayat pasif yang betul. ;
The work was finished by 5 PM.
The work will be finish by 5:00 pm.
The work finished by 5:00 pm
The work will be finished by 5:00 pm.
'Someone delivered the newspaper this morning.' Pilih ayat pasif yang betul. ;
The newspaper was deliver this morning.
The newspaper is delivered this morning.
The newspaper were delivered this morning.
The newspaper was delivered this morning.
'Somebody is playing loud music.' Pilih ayat pasif yang betul.;
Loud music are being played.
Loud music is being plays.
Loud music is being played
Loud music is being play.
Tip
=
Active: Someone made this film in 2004. = Seseorang telah membuat filem ini pada 2004.
Passive : The film was made in 2004. = Filem ini dibuatkan pada 2004.
Kita tidak menyebut 'someone' di dalam ayat pasif apabila bertukar daripada ayat aktif kerana 'someone' yang tidak diketahui diabaikan dalam ayat pasif.
Filem ini dilakonkan oleh Jackie Chan = This film was acted by Jackie Chan.
Oleh orang tertentu = by
'Siti painted the pots.' Pilih ayat pasif yang betul. ;
The pots were painted.
Siti paints the pots.
The pots were painted by Siti.
The pots are painted by Siti.
'CDs replaced records in the 1980s.' Pilih ayat pasif yang betul. ;
Records were replace by CDs in the 1980s.
Records were replaced CDs in the 1980s.
Records were replaced by CDs in the 1980s.
Records are replaced CDs in the 1980s.
Kereta ini dicuci oleh Muthu.
  • by
  • the
  • Muthu.
  • washed
  • car
  • was
  ACTIVE PASSIVE
  They sell the tickets The tickets are sold by them
  SUBJECT + VERB + OBJECT
  They + sell + the tickets
  OBJECT -> SUBJECT+ [is/am/are] + Past Participle + By + SUBJECT ->OBJECT
  The tickets + are + sold + by + them
  =
  !
  Dengar
  Tip
  Perkataan seterusnya