Active voice, passive voice
try Again
Tip1:hello
Lesson 120
Active voice, passive voice
टिप
Ramesh cleans the office everyday = रमेश दररोज कार्यालयाची स्वच्छता करतो
एक्टिव वाक्यांमध्ये कार्य करणारा, वाक्याचा subject आहे आणि कार्याचा परिणाम प्राप्त करणारा object आहे.

या उदाहरणात रमेश subject आहे आणि कार्यालय object आहे.

आपण एक्टिव वाक्याचा वापर, subject ने काय केले हे सांगण्यासाठी करतो

एक्टिव वाक्य असे बनते:

Subject जो कार्य करत आहे ( Subject) + क्रिया (Verb) + कार्य प्राप्त करणारा object (Object)
=
टिप
The office is cleaned by Ramesh = कार्यालय, रमेश द्वारे स्वच्छ केले जाते
पॅसिव वाक्यांमध्ये कार्य प्राप्त करणारा वाक्याचा subject आहे आणि कार्य करणारा object आहे

या उदाहरणात कार्यालय subject आहे आणि रमेश object आहे
आपण पॅसिव वाक्याचा वापर तेव्हा करतो जेव्हा आपल्याला सांगायचे असते कि subject चे काय झाले

पॅसिव वाक्य असे बनते :

कार्य प्राप्त करणारा subject ( Subject) + be + क्रिया पास्ट पार्टिसिप्ल (Past participle of verb) + द्वारे (by) + object जो कार्य करत आहे (Object)
=
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
The washroom ______
is clean
is cleaned
is cleaning
cleans
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
His work ______
are known
is know
is known
knows
'He opens the door' चे योग्य पॅसिव रूप निवडा;
He opened the door.
The door is opened by him.
The door is open by him.
The door is opens by him.
'I draw a picture' चे योग्य पॅसिव रूप निवडा;
I drew a picture.
A picture is draw by I
A picture is drawn by I
A picture is drawn by me
'They don't help you' चे योग्य पॅसिव रूप निवडा;
They are not helped by you
You are not helped by them.
You are not help by them
You are not helped by they
'The gardener waters the plants' चे योग्य पॅसिव रूप निवडा;
The gardener is watered by the plants
The gardener watered the plants
The plants are watered by the gardener.
The plants are water by the gardener.
'Many people read this article' चे योग्य पॅसिव रूप निवडा;
This article is readed by many people
This article is read by many people
This article is readen by many people
Many people are read by the article
'Sachin repaired the car.' चे योग्य पॅसिव रूप निवडा;
The car was repaired
The car was repaired by Sachin
The car is repair by Sachin
The car was repair by Sachin
'Everybody loves chocolate' चे योग्य पॅसिव रूप निवडा;
Everybody loved chocolate.
Chocolate is loves by everybody
Chocolate is loved by everybody.
Chocolate is love by everybody
'Neha never understands the kids.' चे योग्य पॅसिव रूप निवडा;
The kids are never understood by Neha.
The kids are never understood.
The kids are never understand by Neha.
The kids is never understood by Neha.
'Kids always eat candies.' चे योग्य पॅसिव रूप निवडा;
Candies are always eaten by kids.
Candies are always eat by kids.
Candies is always eaten by kids.
Kids eat candies always.
'Rahul wears blue shoes.' चे योग्य पॅसिव रूप निवडा;
Blue shoes are worn.
Blue shoes are worn by Rahul.
Blue shoes is wear by Rahul.
Rahul wore blue shoes.
'You didn't write the letter.' चे योग्य पॅसिव रूप निवडा;
The letter was not write by you.
You didn't wrote the letter.
The letter was not written by you.
The letter was not written.
'Pooja cuts the grass' चे योग्य पॅसिव रूप निवडा;
The grass was cut by Pooja.
The grass is cut by Pooja.
The grass is cut.
The grass are cut.
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Paper ______
is make
makes
are make
is made
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
These cars ______
are make
is made
are made
is make
टिप
Someone has stolen my purse. (एक्टिव वाक्य) = कोणीतरी माझी पर्स चोरली
जर एक्टिव वाक्यामध्ये subject महत्वाचा नसेल किंवा अनोळखा असेल तर आपण पॅसिव वाक्यामधून कार्य करणाऱ्याला काढून टाकतो
My purse has been stolen ( पॅसिव वाक्य) = माझी पर्स चोरीला गेली
इथे आपण 'someone' लावले नाही कारण पॅसिव वाक़्यामधे कार्य करणारा खुप जाहिर आहे.
'Someone will finish the work by 5:00 pm.' मिसिंग शब्द निवडून रिकामी जागा भरा;
The work was finished by 5 PM.
The work will be finish by 5:00 pm.
The work finished by 5:00 pm
The work will be finished by 5:00 pm.
'Someone delivered the newspaper this morning.' चे योग्य पॅसिव रूप निवडा;
The newspaper was deliver this morning.
The newspaper is delivered this morning.
The newspaper were delivered this morning.
The newspaper was delivered this morning.
'Somebody plays loud music' चे योग्य पॅसिव रूप निवडा;
Loud music are played.
Loud music is plays.
Loud music is played
Loud music is play.
टिप
Active:
Someone made this film in 2004.
= कोणीतरी हा चित्रपट 2004 मध्ये बनवला होता

Passive : The film was made in 2004. = चित्रपट 2004 मध्ये बनवला गेला होता

जेव्हा आपण पॅसिव वाक्य बनवतो, तेव्हा आपण नेहमी त्या व्यक्ती किंवा वस्तूचा उल्लेख करत नाही जिने ते कार्य केले आहे.
इथे आपण दलाल, ज्या व्यक्तीने चित्रपट बनवला (Someone) त्याचा उल्लेख केला नाही कारण 'someone' गरजेचा नाही
The film was made by Subhash Ghai = चित्रपट सुभाष घई द्वारे बनवला गेला होता
मध्यस्थी आपल्याला सांगतो की कोणत्या व्यक्तीने किंवा वस्तूने काय केले आहे किंवा कोणाद्वारे कार्य केले गेले आहे
ज्याच्या द्वारे कार्य केले गेले आहे ते सांगण्यासाठी मध्यस्थी च्या आधी 'by' चा वापर करतात
'Neha painted the pots.' चे योग्य पॅसिव रूप निवडा;
The pots were painted.
Neha paints the pots.
The pots were painted by Neha.
The pots are painted by Neha.
'CDs replaced records in the 1980s.' चे योग्य पॅसिव रूप निवडा;
Records were replace by CDs in the 1980s.
Records were replaced CDs in the 1980s.
Records were replaced by CDs in the 1980s.
Records are replaced CDs in the 1980s.
गाडी सचिन द्वारे धुतली गेली होती
  • by
  • the
  • Sachin
  • washed
  • car
  • was
  ACTIVE PASSIVE
  They sell the tickets The tickets are sold by them
  SUBJECT + VERB + OBJECT
  They + sell + the tickets
  OBJECT -> SUBJECT+ [is/am/are] + Past Participle + By + SUBJECT ->OBJECT
  The tickets + are + sold + by + them
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द