Quantifiers : Little/ a little, few/ a few चा वापर
try Again
Tip1:hello
Lesson 121
Quantifiers : Little/ a little, few/ a few चा वापर
टिप
Would you like a little sugar in your tea? = काय आपणास आपल्या चहा मध्ये थोडी साखर आवडेल?
Quantifiers ते शब्द आहेत ज्यांना संज्ञांच्या आधी, प्रमाण दर्शविण्यासाठी वापरले जाते.
A little/ little चा वापर अगणनीय संज्ञांसाठी होतो
A Few students are really good painters = काही विद्यार्थी वास्तविक चांगले चित्रकार आहेत
A few/few चा वापर गणनीय संज्ञांसाठी होतो
टिप
He can't buy the form. He has got little money left. = तो फॉर्म विकत घेऊ शकत नाही कारण त्याच्याकडे खूप थोडे पैसे उरले आहेत. (जास्त नाही)
little चा वापर नकारात्मक रीतीने प्रमाणाविषयी बोलण्यासाठी केला जातो.
Little चा वापर तेव्हा होतो जेव्हा कोणत्याही वस्तूचे प्रमाण पुरेसे नसते
He needs a little cream to make good sauces = चांगला सॉस बनवण्यासाठी बस थोड्या क्रीम ची गरज असते
Little चा वापर सकारात्मक रीतीने प्रमाणाविषयी बोलण्यासाठी केला जातो.
A little चा वापर तेव्हा होतो जेव्हा कोणत्याही वस्तूचे प्रमाण just पुरेसे असेल
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
The train leaves in one hour. I am scared there is ______
few
little
a little
many
आम्ही रोज थोडी इंग्रजी शिकतो
  • a little
  • we learn
  • go to
  • a few
  • every day
  • English
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  They say ______
  few
  little
  a little
  many
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  It's good that she drinks ______
  many
  little
  a little
  few
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  She can't make coffee as there is ______
  many
  a little
  little
  few
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  I gave ______
  a little
  many
  few
  a few
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  She can make one cup of tea. There's ______
  few
  a little
  a few
  little
  'माझ्याकडे थोडी कॉफी ठेवली आहे, आल्याला हवी आहे?' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
  I have got a few coffee left, would you like some?
  I have got few coffee left, would you like some?
  I have got a little coffee left, would you like some?
  I have got many coffee left, would you like some?
  टिप
  He can buy a shirt, he has a few dollars. = तो शर्ट विकत घेऊ शकतो, त्याच्याकडे थोडे डॉलर आहेत.
  A few चा वापर सकारात्मक रीतीने प्रमाणाविषयी बोलण्यासाठी केला जातो.
  a few चा वापर तेव्हा होतो जेव्हा कोणत्याही वस्तूचे प्रमाण पुरेसे असेल - just enough
  He can't buy a shirt, he has few dollars. = वह शर्ट नहीं खरीद सकता है, उसके पास ज़्यादा डॉलर नहीं हैं
  Few चा वापर एका नकारात्मक रीतीने प्रमाणाविषयी बोलण्यासाठी केला जातो.
  few चा वापर तेव्हा होतो जेव्हा कोणत्याही वस्तूचे प्रमाण पुरेसे नसते - not enough
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  There are a lot of movies I like, but ______
  a little
  few
  little
  'केवळ काही विदार्थी आहेत, जे प्रेरित आहेत ' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
  Only few students are really motivated.
  Little students are really motivated.
  Much students are really motivated.
  A little students are really motivated.
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  We can appoint her. She has ______
  many
  little
  a little
  few
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  They have got ______
  little
  a little
  a few
  much
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  He knows ______
  many
  a few
  few
  a little
  तिथे काही झाडे आहेत
  • there
  • a few
  • their
  • little
  • are
  • trees
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  I need to ask ______
  little
  a few
  a little
  much
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द