Practice: A lot of, a little, a few, too many, too much, enough
try Again
Tip1:hello
Lesson 122
Practice: A lot of, a little, a few, too many, too much, enough
a lot of खूप जास्त
a little याचा वापर मोजल्या न जाणाऱ्या संज्ञांसाठी होतो, जेव्हा एखादे कार्य पूर्ण करण्यासाठी एखाद्या गोष्टीची काही मात्रा फक्त पुरेशी असेल.
a few याचा वापर मोजल्या जाणाऱ्या संज्ञांसाठी होतो, जेव्हा एखादे कार्य पूर्ण करण्यासाठी एखाद्या गोष्टीची काही मात्रा फक्त पुरेशी असेल.
too many खूप जास्त. याचा वापर मोजल्या जाणाऱ्या संज्ञांसाठी होतो.
too much प्रमाणापेक्षा जास्त, नकारात्मक पद्धतीने प्रमाणाबाबत बोलण्यासाठी वापरले जाते
enough या संज्ञेच्या पूर्वी हे व्यक्त करण्यासाठी वापरले जाते कि एखादे कार्य पूर्ण करण्यासाठी लागणाऱ्या प्रमाणाइतके ते उपलब्ध आहे
टिप
She needs a little cream to make good cakes (अगणनीय) = चांगला केक बनवण्यासाठी त्याला बस थोड्या क्रीमची गरज असते
A little' आणि 'a few' दोघांचा वापर सकारात्मक रीतीने, प्रमाणाविषयी बोलण्यासाठी केला जातो पण a little चा वापर अगणनीय संज्ञांसाठी होतो
She can buy fruits, she has a few dollars (गणनीय) = ती फळे विकत घेऊ शकते, तिच्याकडे थोडे डॉलर आहेत
A little' आणि 'a few' दोघांचा वापर सकारात्मक रीतीने, प्रमाणाविषयी बोलण्यासाठी केला जातो पण a few चा वापर गणनीय संज्ञांसाठी होतो
टिप
I can't drink this coffee. There is too much sugar in it = मी हि कॉफी पिऊ शकत नाही. यात खूप जास्त साखर आहे
'Too much' चा वापर अगणनीय संज्ञांसाठी, नकारात्मक रीतीने प्रमाणाविषयी बोलण्यासाठी केला जातो
=
'आमच्याकडे थोडे पेट्रोल आहे, जास्त नाही' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
We have got a few petrol, but not much.
We have got a lot of petrol, but not much.
We have got a little petrol, but not much.
We have got too many petrol, but not much.
'माझ्याकडे काही स्टॅम्प्स आहेत, जास्त नाही' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
I have got a few stamps, but not too many
I have a lot of stamps, but not too many
I have got a little stamps, but not too many
I have got too much stamps, but not too many
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
He is very rich. He's got ______
a little
a few
too many
a lot of
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I can't go out this evening. I've got ______
a little
too many
too much
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I can't drink this coffee. There's ______
too much
too many
enough
a few
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
We can't all get into the car. There isn't ______
too many
enough
a few
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
He is happy. He has got ______
a little
many
little
much
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
The hall is almost full. There aren't ______
too many
too much
a little
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Delhi is very crowded, there are ______
a little
too many
too much
मिसिंग शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
My city has ______
too much
few
too many
a few
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Priya is always at home. She doesn't go out ______
a lot of
too many
enough
a little
'मी त्यांच्यासाठी वाट पाहू शकत नाही, माझ्याकडे पुरेसा वेळ नाही' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
I can't wait for them, I haven't got a few time.
I can't wait for them, I haven't got enough time.
I can't wait for them, I haven't got too many time.
I can't wait for them, I haven't got many time.
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I don't have ______
a little
a few
a lot of
too much
मिसिंग शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Neha was sad so she ate ______
enough
a little
a lot of
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
She is popular. She's got ______
a lot of
too much
a little
a few
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
We have ______
a little
a few
too many
many
'ती फक्त एक कप चहा बनवू शकते. फक्त थोडीच साखर शिल्लक आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
She can make just one cup of tea. There's a few sugar left.
She can make just one cup of tea. There's a little sugar left.
She can make just one cup of tea. There's too many sugar left.
She can make just one cup of tea. There's too much sugar left.
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
There are ______
much
little
a few
too much
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Although it's a bank holiday ______
a few
a little
too much
much
=
!
ऐका
टिप
पुढील शब्द