Zero Article (Tidak perlu menggunakan a, an, the)
try Again
Tip1:hello
Lesson 123
Zero Article (Tidak perlu menggunakan a, an, the)
Tip
Ah Hua is a famous painter. = Ah Hua ialah seorang pelukis yang terkenal.
Tidak menggunakan Kata Artikel sebelum nama orang.
A Ah Hua'/ 'the Ah Hua' adalah tidak betul.
=
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
______
The uncle Lee
A uncle Lee
An uncle Lee
Uncle Lee
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
Where is ______
A Siti
An Siti
Siti
The Siti
Tip
Geography is the most interesting subject. = Geografi ialah subjek yang paling menarik.
Tidak menggunakan Kata Artikel sebelum nama subjek atau bahasa.
=
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
The British speak ______
a English
English
the English
an English
Tip
I love orange juice. = Saya suka jus oren.
Tidak menggunakan Kata Artikel sebelum nama makanan atau minuman.
Contohnya : Whiskey, Coke, Lunch, Dinner
The orange juice you prepared was delicious. = Jus oren yang anda sediakan sangat sedap.
Tetapi 'the' digunakan apabila merujuk kepada makanan/minuman yang tertentu.
Tip
I usually don't drink coffee but the coffee you have made looks tempting. = Saya biasanya tidak minum kopi tetapi kopi yang anda sediakan kelihatan menarik.
Ayat pertama merujuk kepada 'kopi' secara umum.
=
Ayat kedua merujuk kepada 'kopi' yang tertentu (yang anda sediakan), maka 'the' digunakan.
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
I usually don't drink ______
juice
the juice
a juice
an juice
Tip
I had a cold coffee. = Saya telah minum secawan kopi sejuk.
Apabila terdapat Kata Adjektif sebelum makanan/minuman, maka Kata Artikel (a, an, the) digunakan.
I had a delicious pizza. = Saya telah makan sekeping piza yang lazat.
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
I had ______
the quick lunch
an quick lunch
a quick lunch
quick lunch
Tip
Siti is working on Monday. = Siti bekerja pada hari Isnin.
Tarikh, bulan dan hari tidak menggunakan Kata Artikel tetapi \'mornings\', \'afternoon\', \'evening\' memerlukan Kata Artikel.
She was working in the afternoon. = Dia bekerja di tengah hari.
Waktu tertentu (\'sunset\',\'noon\') tidak menggunakan Kata Artikel, tetapi \'mornings\', \'afternoon\', \'evening\' memerlukan Kata Artikel.
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
I usually watch TV in ______
an
a
-
the
'Mereka tidak keluar selepas matahari terbenam. ' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
They don't go out after sunset.
They don't go out after a sunset.
They don't go out after an sunset.
They don't go out after the sunset.
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
He is coming ______
in a May
in an May
in the May
in May
Tip
I love swimming. = Saya suka berenang.
Sports, games dan activities tidak menggunakan Kata Artikel.
=
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
We played ______
the cricket
a cricket
cricket
an cricket
Tip
The children are at school. = Anak-anak berada di sekolah.
Apabila memberitahu tempat yang tujuannya diketahui, Kata Artikel tidak digunakan.
Di sini 'sekolah' diketahui ialah tempat belajar.
I am at work. = Saya sedang bekerja.
Tetapi apabila sesuatu tempat itu ialah tempat yang tertentu, Kata Artikel digunakan.
The prison is outside of the city. = Penjara itu berada di luar bandar.
The school is very big. = Sekolah itu sangar besar.
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
I don't want to go to ______
a bed
bed
an bed
the bed
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
In 1985, there was a fire in ______
the school
school
an school
Tip
Ali is in danger. = Ali dalam bahaya.
Kata\'prepositional phrases\' tidak menggunakan Kata Artikel.
Contohnya: in charge, in tears, in danger, at war, by heart, beyond control, on time, by car.
=
Tetapi apabila ayat itu terdapat sesuatu kejadian yang mengubah subjek, kita menggunakan Kata Artikel. Contohnya \'He got wounded in the Second World War. \' = Dia pernah cedera dalam Perang Dunia Kedua itu.
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
I never go swimming in ______
a sea
the sea
an sea
sea
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
I can't play ______
a violin
the violin
violin
an violin
=
!
Dengar
Tip
Perkataan seterusnya