Zero Article (a, an, the कुठे लावत नाहीत)
try Again
Tip1:hello
Lesson 123
Zero Article (a, an, the कुठे लावत नाहीत)
टिप
Ram is a famous painter = राम एक प्रसिद्ध चित्रकार आहे
कोणाच्याही नावासोबत कधीही कोणतेही आर्टिकल लागत नाही. इथे 'A Ram'/ 'the Ram' लिहिणे चुकीचे आहे
=
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
______
The uncle Jim
A uncle Jim
An uncle Jim
Uncle Jim
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Where is ______
A Sachin
An Sachin
Sachin
The Sachin
टिप
Geography is the most interesting subject = भूगोल सगळ्यात रुचीपूर्ण विषय आहे
कोणतीही भाषा किंवा विषय (subject) च्या नावासोबतही आर्टिकल लागत नाही
=
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
The British speak ______
a English
English
the English
an English
टिप
I love orange juice = मला नारंगी रंग आवडतो
पेय पदार्थ किंवा खाण्याच्या वस्तूंसोबत कोणत्याही आर्टिकल चा वापर होत नाही. Eg: Whisky, Coke, Lunch, Dinner
The orange juice you prepared was delicious = जो नारंगी चा रस आपण बनवला तो स्वादिष्ट होता
पण, जर आपण कोणत्याही एका विशेष खाण्या /पिण्या च्या वस्तू विषयी बोलत आहात किंवा त्याच्या दिशेने इशारा करत आहात, तर the वापरले जाईल (जो रस आपण बनवला - हे कोणत्याही रसाची नाही तर त्या रसाविषयी बोलले जात आहे जो आपण बनवला आहे)
टिप
I usually don't drink coffee but the coffee you have made looks tempting = मी सहसा कॉफी पीत नाही पण जी कॉफी तुम्ही बनवली आहे ती खूप चांगली लागत आहे
कॉफी चे पहिले वर्णन सामान्य आहे - कोणत्याही coffee विषयी बोलले जात आहे
=
कॉफी चे दुसरे वर्णन विशेष आहे. जी कॉफी तुम्ही बनवली आहे - हे कोणत्याही कॉफी चे नाही तर त्या कॉफी विषयी बोलले जात आहे जी आपण बनवली त्यामुळे the चा वापर झाला आहे. कारण या coffee विषयी श्रोत्याला माहित आहे आणि हि एक विशिष्ट coffee आहे त्यामुळे the लावले आहे
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I usually don't drink ______
coffee
the coffee
a coffee
an coffee
टिप
I had a cold coffee = मी थंड कॉफी घेतली होती
जर खाण्या/ पिण्या च्या आधी कोणतेही विशेषण असेल तर आर्टिकल लागेल. इथे a लावला आहे कारण या cold coffee किंवा pizza च्या विषयी श्रोत्याला आधीच माहित होते - हि त्याच्यासाठी नवीन गोष्ट आहे
I had a delicious pizza = मी स्वादिष्ट पिझ्झा खाल्ला होता
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I had ______
the quick lunch
an quick lunch
a quick lunch
quick lunch
टिप
Neha is working on Monday = नेहा सोमवारी काम करत आहे
दिवस, महिने आणि सुट्ट्यांच्या नावाच्या सोबत कोणते आर्टिकल लागत नाही. पण mornings, evenings, वैगेरेंच्या सोबत लागते
She was working in the afternoon = ती दुपारी काम करत होती
दिवसाचा विशिष्ट भाग (sunset, noon) च्या सोबत कोणते आर्टिकल येत नाही पण mornings, evenings वैगेरेंच्या सोबत लागते
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I usually watch TV in ______
an
a
-
the
'ते सूर्यास्तानंतर बाहेर जात नाहीत' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
They don't go out after sunset
They don't go out after a sunset
They don't go out after an sunset
They don't go out after the sunset
मिसिंग शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
He is coming ______
in a May
in an May
in the May
टिप
I love swimming = मला पोहायला आवडते
Sports, games आणि activities च्या सोबत कोणतेही आर्टिकल लागत नाही
=
मिसिंग शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
We played ______
the cricket
a cricket
cricket
an cricket
टिप
The children are at school = मुले शाळेत आहेत
जेव्हा आपण एखाद्या उद्देशाविषयी सांगत असतो, तेव्हा आर्टिकल लागत नाही.

इथे शाळेत असण्याचा उद्देश शिकणे आहे त्यामुळे आर्टिकल लावले नाही
I am at work = मी कामावर आहे
पण जर संज्ञेचा उद्देश फक्त जागेशी असेल तर आर्टिकल येईल
The prison is outside of the city = कारागृह शहराच्या बाहेर आहे

The school is very big = शाळा खूप मोठी आहे
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I don't want to go to ______
a bed
bed
an bed
the bed
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
In 1985, there was a fire in ______
the school
school
an school
टिप
Ram is in danger = राम धोक्यात आहे
काही विशिष्ट prepositional phrases च्या सोबत कोणतेही आर्टिकल लागत नाही.
Eg: in charge, in tears, in danger, at war, by heart, beyond control, on time, by car
=
पण जात वाक्यात एखादा असा शब्द किंवा वाक्प्रचार असेल जो संज्ञा ला बदलेल तर आर्टिकल येईल

He got wounded in the Second World War = तो दुसऱ्या जागतिक युद्धात जखमी झाला होता
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I never go swimming in ______
a sea
the sea
an sea
sea
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I can't play ______
a violin
the violin
violin
an violin
=
!
ऐका
टिप
पुढील शब्द