S, Is, has चा वापर
try Again
Tip1:hello
Lesson 124
S, Is, has चा वापर
टिप
=
Meera's a beautiful girl -> Meera is a beautiful girl Meera's got curly hair -> Meera has got curly hair

आपण कोणत्याही संज्ञा किंवा सर्वनाम च्या नंतर 's जोडू शकतो. हा 's, is किंवा has चे संक्षिप्त रूप आहे.
=
Neha borrowed Meera's car -> नहाने मीराची गाडी उसनी घेतली

केवळ संज्ञा च्या नंतर (सर्वनाम च्या नंतर नाही) 's चा वापर अधिकार सुद्धा दर्शवितो.
दुसऱ्या वाक्यात 's अधिकार दर्शवितो कारण गाडी मीराची आहे.
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Can you see my diary? ______
It has
It is
Its
It
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Look at my dress. ______
It has
It is
Its
it
मिसिंग शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
This is ______
Neha
Neha was
Neha does
Neha's
मिसिंग शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
______
Ram
Rams
Ram is
Ram has
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I don't like ______
Meera
Meera is
Meera has
Meera's
'That's not my car' वाक्यामध्ये 's चा योग्य अर्थ निवडा;
That has
That is
Thats
That
'Mohan's got a new mobile phone' वाक्यामध्ये 's चा योग्य अर्थ निवडा;
Mohan has got a new mobile phone
Mohan is got a new mobile phone
Mohans got a new mobile phone
Mohan got a new mobile phone
'हि रियाची वही आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
This is Riya note book
This is Riya has notebook
This is Riya's note book
This is a Riya note book
'Raman's been here' वाक्यामध्ये 's चा योग्य अर्थ निवडा
Raman is been here
Raman has been here
'She's an honest lady' वाक्यामध्ये 's चा योग्य अर्थ निवडा
She is an honest lady
She has an honest lady
'She's been working here since January 2014' वाक्यामध्ये 's चा योग्य अर्थ निवडा
She has been working here since January 2014
She is been working here since January 2014
तो शामचा सदरा आहे
आज हवामान आल्हाददायक आहे
  • pleasant
  • is
  • The weather
  • has
  • today
  • was
  प्रिया ने भुत बघितले आहे
  • seen
  • is
  • Priya
  • has
  • was
  • a ghost
  तो रामचा भाचा आहे
  • nephew
  • is
  • has
  • Ram's
  • he
  • Ram
  'ती माझ्या घरी येत आहेत' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
  She has coming to my place
  She is coming to my place
  Shes coming to my place
  She was coming to my place
  'रामने नवीन बंगला विकत घेतला आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
  Ram has bought a new bunglow
  Ram is bought a new bunglow
  Rams bought a new bunglow
  Ram was bought a new bunglow
  'बाहेर पाउस पडत आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
  It was raining outside
  Its raining outside
  It has raining outside
  It is raining outside
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द