Prepositions : on, about, to, for, with
try Again
Tip1:hello
Lesson 125
Prepositions : on, about, to, for, with
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
You should not play ______
from
with
to
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
You must be quiet ______
in
on
at
with
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
You must be mysterious ______
in
to
on
for
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
We all disagree ______
with
for
at
to
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
They were not pleasant ______
for
about
in
with
'रामच्या मते, श्याम निर्दोष होता' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
According for Ram, Shyam was innocent
According on Ram, Shyam was innocent
According with Ram, Shyam was innocent
According to Ram, Shyam was innocent
'मुलांना नेहमी आपल्या आईवडिलांसोबत सुरक्षित वाटते' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
Kids always feel safe for their parents
Kids always feel safe to their parents
Kids always feel safe with their parents
Kids always feel safe about their parents
'घोंगडी बिछान्यावर ठेवली आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
The blanket is in the bed
The blanket is on the bed
The blanket is with the bed
The blanket is for the bed
'आम्ही सर्व पार्टी साठी जात आहोत' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
We are going for a party
We are going from a party
We are going with a party
We are going about a party
'ते आमची मदत करण्यासाठी तयार आहेत.' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
They are ready for help us
They are ready to help us
They are ready with help us
They are ready on help us
तिने मला तिच्या समस्येविषयी सांगितले
  • your problem
  • she
  • about
  • told me
  • for
  • on
  माझी काम करण्याची वेळ नऊ ते सहा आहे
  • nine to six
  • working
  • are
  • My
  • hours
  • nine for six
  मी आपल्यासाठी खूप खुश आहे
  • so happy
  • for
  • you
  • to
  • with
  • I am
  तो नेहमी त्याच्या नोकरीविषयी बोलतो
  • often
  • about
  • his job
  • for
  • he
  • talks
  आपल्या प्रश्नासाठी माझे उत्तर या लिफाफ्यात आहे
  • in the envelope
  • My answer
  • your question
  • to
  • is
  • on
  मिसिंग शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  She ordered a sandwich ______
  with
  on
  about
  in
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  I lived in Delhi ______
  to
  about
  for
  with
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  This lesson is ______
  in
  to
  about
  with
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द