Prepositions : on, about, to, for, with
try Again
Tip1:hello
Lesson 125
Prepositions : on, about, to, for, with
ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ.
You should not play ______
from
with
to
ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ର ଚୟନ କରି ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ
You must be quiet ______
in
on
at
with
ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ର ଚୟନ କରି ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ
You must be mysterious ______
in
to
on
for
ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ର ଚୟନ କରି ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ
We all disagree ______
with
for
at
to
ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ର ଚୟନ କରି ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ
They were not pleasant ______
for
about
in
with
'ରାମ ଅନୁସାରେ, ଶ୍ୟାମ ନିର୍ଦ୍ଧୋଷ ଥିଲା ' ର ଇଂରାଜୀ ରେ ସଠିକ୍ ଅନୁବାଦ ବାଛନ୍ତୁ ;
According for Ram, Shyam was innocent
According on Ram, Shyam was innocent
According with Ram, Shyam was innocent
According to Ram, Shyam was innocent
'ପିଲା ମାନେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ମାତା-ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ' ର ଇଂରାଜୀ ରେ ସଠିକ୍ ଅନୁବାଦ ର ଚୟନ କରନ୍ତୁ ;
Kids always feel safe for their parents
Kids always feel safe to their parents
Kids always feel safe with their parents
Kids always feel safe about their parents
'କମ୍ବଳଟା ଖଟ ଉପରେ ଅଛି.' ର ଇଂରାଜୀ ରେ ସଠିକ୍ ଅନୁବାଦ ର ଚୟନ କରନ୍ତୁ ;
The blanket is in the bed
The blanket is on the bed
The blanket is with the bed
The blanket is for the bed
'ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟୀ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ.' ର ଇଂରାଜୀ ରେ ସଠିକ୍ ଅନୁବାଦ ବାଛନ୍ତୁ ;
We are going for a party
We are going from a party
We are going with a party
We are going about a party
'ସେମାନେ ଆମର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି.' ର ଇଂରାଜୀ ରେ ସଠିକ୍ ଅନୁବାଦ ର ଚୟନ କରନ୍ତୁ ;
They are ready for help us
They are ready to help us
They are ready with help us
They are ready on help us
ସେ ମତେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କହିଥିଲା.
  • your problem
  • she
  • about
  • told me
  • for
  • on
  ମୋ କାମ କରିବାର ସମୟ ହେଉଛି 9 ଟା ରୁ 6 ଟା
  • nine to six
  • working
  • are
  • My
  • hours
  • nine for six
  ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି.
  • so happy
  • for
  • you
  • to
  • with
  • I am
  ସେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନିଜ ଚାକିରୀ ବିଷୟରେ କଥା ହୁଏ.
  • often
  • about
  • his job.
  • for
  • he
  • talks
  ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ମୋର ଉତ୍ତରଟା ଏହି ଲଫାପା ରେ ଅଛି.
  • in the envelope.
  • My answer
  • your question
  • to
  • is
  • on
  ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ର ଚୟନ କରି ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ
  She ordered a sandwich ______
  with
  on
  about
  in
  ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ର ଚୟନ କରି ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ
  I lived in Delhi ______
  to
  about
  for
  with
  ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ର ଚୟନ କରି ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ
  This lesson is ______
  in
  to
  about
  with
  =
  !
  ଶୁଣନ୍ତୁ
  ଟିପ୍
  ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶବ୍ଦ