Passive voice : Past Tense
try Again
Tip1:hello
Lesson 126
Passive voice : Past Tense
Tip
Zura cleans the office every day. = Zura membersihkan pejabat setiap hari.
Dalam ayat aktif, yang melakukan sesuatu ialah 'subject', yang menerima/dipengaruhi oleh perlakuan/perbuatan ialah 'object'.
Gunakan kata simple present 'cleans' kerana yang dilakukan setiap hari. =
Tip
Kata Active: The teacher corrected the mistakes. = Cikgu telah membetulkan kesilapan itu.
\'Corrected\' = membetulkan (yang telah berlaku)
Active: SUBJECT = The teacher
VERB = Corrected
OBJECT= the mistakes\'
Kata Passive: The mistakes were corrected by the teacher. = Kesilapan telah dibetulkan oleh cikgu.
Ditukarkan kepada ayat pasif : \'The mistakes (object) + were (was/were) + corrected (past participle) + by + the teacher (original subject)\'
Active Passive
Siti ate the apple. The apple was eaten by Siti.
Siti killed the man. The man was killed by Siti.
Siti ran the race. The race was run by Siti.
Siti stole the keys. The keys were stolen by Siti.
Siti rang the bell The bell was rung by Siti.
Siti drank the juice. The juice was drunk by Siti.
Active Passive
Siti ate the apple. The apple was eaten by Siti.
Subject + verb + object
I + ate + the apple
Struktur Object: subject+ [was/were] + past participle + by + subject became object
the apple + was + eaten + by + Siti
'The police did not question him.' Pilih ayat pasif yang betul.;
He is not questioned by the police.
He did not questioned by the police.
He was not questioned by the police.
He doesn't questioned by the police.
'The kids forgot the whole story in a few days.' Pilih ayat pasif yang betul.;
The whole story was forgotten by the kids in a few days.
The whole story is forgotten by the kids in a few days.
The whole story did forgotten by the kids in a few days.
The whole story was forgot by the kids in a few days.
'The children rang the bell.' Pilih ayat pasif yang betul.;
The bell was rang by the children.
The bell was rung by the children.
The bell was ring by the children.
The bell was ranged by the children.
'How did they steal her car?' Pilih ayat pasif yang betul.;
How was her car stolen?
How was her car stoled?
How was her car stole?
How was her car stealed?
'The wild animals killed two men yesterday.' Pilih ayat pasif yang betul.;
Two men were killed by the wild animals yesterday.
Two men was killed by the wild animals yesterday.
Two men were kill by the wild animals yesterday.
Two men have killed by the wild animals yesterday.
'She sang a song.' Pilih ayat pasif yang betul.;
A song is sung by her.
A song was sung by her.
A song was sang by her.
A song was sanged by her.
'Somebody hit me.' Pilih ayat pasif yang betul.;
I was hitted.
I was hit.
I was hitten.
I is hit.
'A thief stole my car.' Pilih ayat pasif yang betul.;
My car was stolen by a thief.
My car was stoled by a thief.
My car is stolen by a thief.
My car did stolen by a thief.
'We stopped the bus.' Pilih ayat pasif yang betul.;
We were stopped by the bus.
The bus did stopped by us.
The bus was stopped by us.
The bus is stopped by us.
'She didn't win the prize.' Pilih ayat pasif yang betul.;
The prize do not won by her.
The prize did not won by her.
The prize is not won by her.
The prize was not won by her.
'They didn't make their beds.' Pilih ayat pasif yang betul.;
Their beds do not made by them.
Their beds are not made by them.
Their beds were not made by them.
Their beds were not make by them.
'Adakah surat itu dikirimkan olehnya?' Terjemahkan kepada Bahasa Inggeris.;
Was that letter send by him?
Was that letter sent by him?
Is that letter sent by him?
Did that letter sent by him?
'I did not tell them.' Pilih ayat pasif yang betul.;
They did not told by me.
They do not told by me.
They are not told by me.
They were not told by me.
'She bought four apples.' Pilih ayat pasif yang betul.;
Four apples were bought by her.
Four apples are buy by her.
Four apples were buyed by her.
Four apples did bought by her.
'The police arrested the thieves.' Pilih ayat pasif yang betul.;
The thieves were arrested by the police.
The thieves are arrested by the police.
The thieves did arrested by the police.
The thieves were arrest by the police.
'Pertandingan itu telah dimenangi oleh kita.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
The match was win by us.
The match did won by us.
The match is won by us.
The match was won by us.
'Grandmother told good stories.' Pilih ayat pasif yang betul.;
Good stories did tell by Grandmother.
Good stories are told by Grandmother.
Good stories were told by Grandmother.
Good stories do told by Grandmother.
=
!
Dengar
Tip
Perkataan seterusnya