ਮੇਰਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ plan
try Again
Tip1:hello
Lesson 127
ਮੇਰਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ plan
ਡਾਏਲਾੱਗ ਸੁਣੋ
Hi, What do you do on weekends?
ਹਾਏ, ਤੁਸੀ ਵੀਕੈੰਡ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ?


There are a lot of things to do on Saturday mornings.
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਕਰਨ ਨੂੰ


For instance?
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ?


I get up early but I don't make my bed. My wife makes my bed for me.
ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉਠਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਬਿਸਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਬਿਸਤਰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ


That's nice of her.
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਹੈ


Then I prepare sanwiches and we all have breakfast.
ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੈੰਡਵਿਚੇਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀ ਸਭ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ


Then who washes the breakfast dishes?
ਫਿਰ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਕੌਣ ਸਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ?


I do not do the breakfast dishes, my maid does them and also tidies up the house.
ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸਾਫ ਕਰਦਾ. ਮੇਰੀ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਸਾਫ ਕਰਦੀ ਹੈ


My=मेरा
My=मेरा
My=मेरा
My=मेरा
My=मेरा
'ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਬਿਸਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?;
I don't made my bed.
I don't make my bed.
I don't create my bed.
I am not make my bed.
'ਮੇਰੀ ਬਾਈ ਬਰਤਨ ਸਾਫ ਕਰਦੀ ਹੈ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?;
My made does the dishes.
My maid do the dishes.
My maid does the dishes.
My maid does washes the dishes.
ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
Pooja ______
cleans
clean
cleanliness
cleaning
'ਮੈਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ.' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?;
I like to hanging out with my friends on weekends.
I like hanging out with my friends on weekends.
I like hanging out with my friends in weekends.
I like hang out with my friends on weekends.
'For instance' ਆਡੀਓ ਸੁਣਕੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ
ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਲਈ
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ
ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਿਸਤਰ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ
  • myself on
  • my
  • I make
  • bed
  • me
  • weekends
  ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
  I prefer ______
  relaxed
  relax
  relaxing
  to relaxed
  ਡਾਏਲਾੱਗ ਸੁਣੋ
  I was wondering what keeps you busy on Saturdays?
  ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਵਿਅਸਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ?


  I clean the carpet, wash the floor, and collect all the rubbish.
  ਮੈਂ ਕਾਰਪੈਟ ਸਾਫ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਫਰਸ਼ ਧੋਂਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਇੱਕਠਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ.


  Then what does Raj do?
  ਫਿਰ ਰਾਜ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ?


  Raj goes outside and empties the dustbin.
  ਰਾਜ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੂੜਾਦਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ


  What else, apart from that?
  ਉਸਦੇ ਇਲਾਵਾ?


  He also goes to give the clothes for laundry.
  ਉਹ ਕਪੜੇ ਲੌੰਡ੍ਰੀ ਤੇ ਦੇਣ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.


  What do you do in the evening?
  ਤੁਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ?


  We go out to hangout with friends.
  ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ.


  My=मेरा
  My=मेरा
  My=मेरा
  ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
  What does your husband do ______
  than
  else
  then
  ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
  He ______
  do
  has to
  has
  have to
  'ਤੁਸੀ ਮਾੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ?' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?;
  What else do you do apart from going to the mall?
  What do you do else going to the mall?
  What do you do else from going to the mall?
  What apart do you do part from going to the mall?
  ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
  Weekends ______
  is a lot of
  are many
  are a lot
  'ਉਹ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
  They are going to hangout
  They are going to hangouts.
  =
  !
  ਸੁਣੋ
  ਟਿਪ
  ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ