എന്റെ ശനിയാഴ്ചത്തെ plan
try Again
Tip1:hello
Lesson 127
എന്റെ ശനിയാഴ്ചത്തെ plan
ഡയലോഗ് കേൾക്കുക
Hi, What do you do on weekends?
ഹായ്, നിങ്ങൾ വാരാന്ത്യങ്ങളിൽ എന്താണ് ചെയ്യുക?


There are a lot of things to do on Saturday mornings.
ശനിയാഴ്ച രാവിലെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉണ്ട്.


For instance?
ഉദാഹരണത്തിന്?


I get up early but I don't make my bed. My wife makes my bed for me.
ഞാൻ രാവിലെ നേരത്തെ എഴുനെല്ക്കുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ കിടക്ക ശരിയാക്കില്ല. എന്റെ കിടക്ക എന്റെ ഭാര്യ ശരിയാക്കുന്നു.


That's nice of her.
അത് അവരുടെ നന്മയാണ്.


Then I prepare sanwiches and we all have breakfast.
അപ്പോൾ ഞാൻ സാൻഡ്വിച്ചുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നു, എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രഭാതഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു.


Then who washes the breakfast dishes?
അപ്പോൾ ആരാണ് പാത്രം കഴുകുന്നത്?


I do not do the breakfast dishes, my maid does them and also tidies up the house.
ഞാൻ പാത്രം കഴുകില്ല.എന്റെ വേലക്കാരി അത് കഴുകുന്നു, അവൾ വീടും വൃത്തിയാക്കുന്നു.


She=അവൾ
is=ആണ്
working=ജോലി ചെയ്യുന്നു
this=
weekend=വാരാന്ത്യം
'ഞാൻ എന്റെ കിടക്ക ശരിയാക്കില്ല' എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം?;
I don't made my bed.
I don't make my bed.
I don't create my bed.
I am not make my bed.
'എന്റെ വേലക്കാരി പാത്രം കഴുകുന്നു' എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം?;
My made does the dishes.
My maid do the dishes.
My maid does the dishes.
My maid does washes the dishes.
കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
Pooja ______
cleans
clean
cleanliness
cleaning
'ഞാൻ വാരാന്ത്യങ്ങളിൽ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം കറങ്ങുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു.' എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം?;
I like to hanging out with my friends on weekends.
I like hanging out with my friends on weekends.
I like hanging out with my friends in weekends.
I like hang out with my friends on weekends.
For instance
ഒരു നിമിഷത്തിനായി
ഉദാഹരണത്തിനായി
വാരാന്ത്യങ്ങളിൽ ഞാൻ എന്റെ കിടക്ക ശരിയാക്കുന്നു
  • myself on
  • my
  • I make
  • bed
  • me
  • weekends
  കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  I prefer ______
  relaxed
  relax
  relaxing
  to relaxed
  ഡയലോഗ് കേൾക്കുക
  I was wondering what keeps you busy on Saturdays?
  ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു, നിങ്ങളെ ശനിയാഴ്ച എന്താണ് ഇത്ര വ്യാപൃതനാക്കുന്നത്?


  I clean the carpet, wash the floor, and collect all the rubbish.
  ഞാൻ പരവതാനി വൃത്തിയാക്കുന്നു, തറ വൃത്തിയാക്കുന്നു, ചപ്പുചവറുകളും ശേഖരിക്കുന്നു.


  Then what does Raj do?
  പിന്നെ രാജ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്?


  Raj goes outside and empties the dustbin.
  രാജ് പുറത്ത് പോയി ചപ്പുചവറുകൾ കളയുന്നു.


  What else, apart from that?
  അതല്ലാതെ?


  He also goes to give the clothes for laundry.
  അവൻ വസ്ത്രം അലക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു.


  What do you do in the evening?
  നിങ്ങൾ എന്താണ് വൈകുന്നേരം ചെയ്യുന്നത്?


  We go out to hangout with friends.
  ഞാൻ സുഹൃത്തുക്കളുമായി കറങ്ങാൻ പോകുന്നു.


  I was wondering=ഞാൻ വിചാരിക്കുകയായിരുന്നു
  if=എന്നാൽ
  you are free=നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആണോ
  കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  What does your husband do ______
  than
  else
  then
  കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  He ______
  do
  has to
  has
  have to
  'നിങ്ങൾ മാളിൽ പോകുന്നതല്ലാതെ വേറെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു?' എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം?;
  What else do you do apart from going to the mall?
  What do you do else going to the mall?
  What do you do else from going to the mall?
  What apart do you do part from going to the mall?
  കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  Weekends ______
  is a lot of
  are many
  are a lot
  ഞാൻ കറങ്ങാൻ പോകുകയാണ്
  I am going to hangout
  They are going to hangouts.
  =
  !
  കേൾക്കുക
  ടിപ്
  അടുത്ത വാക്ക്