મારો શનિવાર નો પ્લાન
try Again
Tip1:hello
Lesson 127
મારો શનિવાર નો પ્લાન
ડાયલોગ સાંભળો
Hi, What do you do on weekends?
હાય, તમે વિકેંડ પર શું કરો છો?


There are a lot of things to do on Saturday mornings.
શનિવારે સવારે ઘણી ચીજો હોય છે કરવા માટે.


For instance?
ઉદાહરણ માટે?


I get up early but I don't make my bed. My wife makes my bed for me.
હું સવારે જલ્દી ઉઠું છું પણ મારી પથારી નથી બનાવતો. મારી પથારી મારી પત્ની બનાવે છે.


That's nice of her.
આ તેમની ભલમનસાઈ છે


Then I prepare sanwiches and we all have breakfast.
પછી હું સેન્ડવિચ બનાવું છું અને અમે બધા નાસ્તો કરીએ છીએ


Then who washes the breakfast dishes?
પછી નાસ્તા ના વાસણ કોણ સાફ કરે છે?


I do not do the breakfast dishes, my maid does them, and also tidies up the house.
હું નાસ્તા ના વાસણ સાફ નથી કરતો. મારી કામવાળી બહેન સાફ કરે છે. અને તે ઘર પણ સાફ કરે છે


She=તેણી
is=છે
working=કામ કરી રહી
this=
weekend=વિકેંડ/ અઠવાડીયા નો અંત / સપ્તાહાંત
'હું મારી પથારી બનાવતી નથી' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે?;
I don't made my bed
I don't make my bed
I don't create my bed
I am not make my bed
'મારી બાઈ/કામવાળી વાસણ સાફ કરે છે ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે?;
My made does the dishes
My maid do the dishes
My maid does the dishes
My maid does washes the dishes
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
Pooja ______
cleans
clean
cleanliness
cleaning
'હું અઠવાડીયા ના અંત માં મારા મિત્રો ની સાથે ફરવા નું પસંદ કરું છું. ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે?;
I like to hanging out with my friends on weekends
I like hanging out with my friends on weekends
I like hanging out with my friends in weekends
I like hang out with my friends on weekends
'For instance' નું ગુજરાતી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો
એક પળ માટે
ઉદાહરણ માટે
અઠવાડીયા ના અંત પર હું મારી પથારી ખુદ બનાવું છું
  • myself on
  • my
  • I make
  • bed
  • me
  • weekends
  ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
  I prefer ______
  relaxed
  relax
  relaxing
  to relaxed
  ડાયલોગ સાંભળો
  I was wondering what keeps you busy on Saturdays?
  હું વિચારી રહી હતી, તને શનિવારે શું વ્યસ્ત રાખે છે?


  I clean the carpet, wash the floor, and collect all the rubbish.
  હું કાર્પેટ સાફ કરું છું, ભોંયતળિયું ધોવું છું, અને કચરો એકઠો કરું છું.


  Then what does Raj do?
  તો રાજ શું કરે છે?


  Raj goes outside and empties the dustbin.
  રાજ બહાર જઈને કચરાપેટી ખાલી કરે છે.


  What else, apart from that?
  તેની સિવાય?


  He also goes to give the clothes for laundry.
  તે કપડાં લૉન્ડ્રી પર આપવા પણ જાય છે.


  What do you do in the evening?
  તમે સાંજે શું કરો છો?


  We go out to hangout with friends.
  અમે મિત્રો સાથે હરવા ફરવા જઈએ છીએ.


  I was wondering=હું વિચારી રહી હતી
  if=જો
  you are free=તમે ફ્રી છો / હો
  ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
  What does your husband do ______
  than
  else
  then
  ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
  He ______
  do
  has to
  has
  have to
  'તમે મોલ જવા સિવાય બીજુ શું કરો છો?' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે?;
  What else do you do apart from going to the mall?
  What do you do else going to the mall?
  What do you do else from going to the mall?
  What apart do you do part from going to the mall?
  ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
  Weekends ______
  is a lot of
  are many
  are a lot
  'તેઓ હરવા ફરવા જઇ રહ્યા છે' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.
  They are going to hangout
  They are going to hangouts
  =
  !
  સાંભળો
  ટીપ
  આગળનો શબ્દ