Like आणि Would like मधील फरक समजणे
try Again
Tip1:hello
Lesson 128
Like आणि Would like मधील फरक समजणे
टिप
I like oranges = मला संत्री आवडतात.
\'I like\' आपल्याला नेहमीच्या आवडीबाबत बोलतो. I like oranges = मला (सामान्यतः/ नेहमी) संत्री आवडतात.
I would like an orange = मी एक संत्रे पसंत करेन.
\'I would like\' कोणत्या वेळी आपण काय घेणे पसंत कराल हे दर्शविते. I would like an orange = मला (यावेळी) एक संत्रे खायला आवडेल.
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I ______
like
would like
would likes
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा.
______
Would you like
Will you like
Do you like
Would you likes
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I ______
do like
likes
would like
like
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
They ______
would like
like
likes
would likes
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I generally ______
likes
would like
like
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
We ______
likes
like
would likes
would like
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
They ______
like
likes
would like
would likes
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
She ______
would like
would likes
like
likes
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
______
Would you like
Would you likes
Do like
Are you like
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Do you ______
like
likes
would like
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
______
Do you like
Are you like
Would you like
Have you like
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
We ______
like
likes
would like
would likes
मिसिंग शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिये
They ______
would like
would likes
like would
likes
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I ______
would likes
would like
likes
like
'मला थंड कॉफी प्यायला आवडेल.' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
I would likes to have a cold coffee
I would like to have a cold coffee
I would to have a cold coffee
I like to have a cold coffee
'मला एखाद्या दिवशी सिंगापूरला जायला आवडेल' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
I would like to go to Singapore someday
I like to go to Singapore someday
I likes to go to Singapore someday
I would likes to go to Singapore someday
'मला सर्व अलीकडील चित्रपट पाहायला आवडतात.' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
I likes to watch all the latest movies
I would like to watch all the latest movies
I do like to watch all the latest movies
I like to watch all the latest movies
=
!
ऐका
टिप
पुढील शब्द