Relative सर्वनाम: who, that, which,whose, where, when,what, why, whom
try Again
Tip1:hello
Lesson 129
Relative सर्वनाम: who, that, which,whose, where, when,what, why, whom
टिप
=
Relative Pronoun कोणत्याही वाक्याला संज्ञा किंवा सर्वनाम ने जोडण्याचे काम करते.

हे संज्ञा च्या वर्णनाची सुरुवात करण्यासाठी वापरात येते. सहसा वापरात घेतले जाणारे Relative Pronoun खालील आहेत:

Who, that, which, whose, where, when, what, why and whom
=
टिप
Do you know that girl who has a dog? = काय तुम्ही त्या मुलीला ओळखता जिच्याकडे कुत्रा आहे?
इथे 'who' (ज्याचे, ज्यांनी), Relative Pronoun आहे
These are the boys who won the hockey match = हि ती मुले आहेत ज्यांनी हॉकी सामना जिंकला
Relative pronoun, who चा वापर व्यक्तींसाठी केला जातो.
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
He's the man ______
whose
who
whom
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
He explained the reason ______
that
who
which
why
टिप
I bought the car which was the best value for money = मी ती गाडी विकत घेतली जी सगळ्यात फायदेशीर होती
My friend has a dog that barks a lot = माझ्या मित्राकडे एक कुत्रा आहे जो खूप भुंकतो
Which आणि that चा वापर वस्तू आणि प्राण्यांसाठी केला जातो.
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I don't want a house ______
which
who
whose
whom
टिप
That's the man whose son is a singer = तो तो माणूस आहे ज्याचा मुलगा गायक आहे
whose चा वापर अधिकार किंवा संबंध दर्शविण्यासाठी केला जातो.
=
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
There's the lady ______
whose
who
who's
whom
टिप
The hotel where we stayed was great = ते हॉटेल, जिथे आम्ही राहिलो होतो, खूप चांगले होते
Where चा वापर स्थानांसाठी केला जातो.
Do you remember when you saw me for the first time? = काय तुम्हाला आठवते तुम्ही मला पहिल्यांदा कधी पहिले होते?
When चा वापर वेळेसाठी केला जातो.
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
That's the town ______
who
which
when
where
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Do you remember the time ______
when
where
why
who
टिप
Did you understand what he said? = काय तुम्हाला समजले जे तो म्हणाला?
Did you understand the thing that he said? = काय तुम्हाला ती वस्तू समजली जी तो म्हणाला?
Relative pronoun च्या संदर्भात what चा अर्थ होतो: The thing(s) that
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I couldn't really hear ______
that
what
why
where
टिप
Nobody knows why they left = कोणाला माहित नाही ते का निघून गेले
Why चा वापर एखादे कारण (reason) देणे किंवा त्याच्याविषयी बोलण्यासाठी केला जातो
=
टिप
The lawyer whom I met, advised me to go to court = तो वकील ज्याला मी भेटलो, त्याने मला कोर्टात जाण्याचा सल्ला दिला होता
Formal English मध्ये whom चा वापर लोकांसाठी केला जातो जेव्हा Relative Pronoun, object असेल. इथे object 'lawyer' आहे त्यामुळे whom चा वापर केला गेला आहे
=
टिप
I have got a friend who's a writer = माझा एक मित्र आहे जो लेखक आहे
I have got a friend whose father is a writer = माझा एक मित्र आहे ज्याचे वडील लेखक आहेत
लक्षात ठेवा: Who's आणि whose दोन्ही वेगळे शब्द आहेत.
Who's -> Who is/has
Whose -> कोणाचा/ज्याचा
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Are you the person to ______
that
whom
whose
'हि ती मुलगी आहे जी जपान मधून आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
This is the girl who is from Japan
This is the girl which is from Japan
This is the girl whom from Japan
This is the girl whose is from Japan
'तो माणूस, ज्याचे वडील एक प्राध्यापक आहेत, आपली छत्री विसरला' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
The man, who's father is a professor, forgot his umbrella
The man, which father is a professor, forgot his umbrella
The man, whose father is a professor, forgot his umbrella
The man, whom father is a professor, forgot his umbrella
'तुम्ही त्या पैशांचे काय केले जे तुमच्या आईने तुम्हाला उधार दिले होते?' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
What did you do with the money whom your mother lent you?
What did you do with the money whose your mother lent you?
What did you do with the money who your mother lent you?
What did you do with the money which your mother lent you?
'हे ते घर आहे जिथे मी मोठा झालो' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
This is the house whom I grew up
This is the house where I grew up
This is the house that I grew up
This is the house which I grew up
=
!
ऐका
टिप
पुढील शब्द