ఎవరినైనా phone number అడగడం, మీ ఫోన్ నెంబర్ ఇవ్వడం నేర్చుకోండి
try Again
Tip1:hello
Lesson 13
ఎవరినైనా phone number అడగడం, మీ ఫోన్ నెంబర్ ఇవ్వడం నేర్చుకోండి
What=ఏమిటి?
is=ఉంది
your=మీ
phone=ఫోన్
'మీ ఫోన్ నెంబర్ ఏమిటి? ' ఈ పదానికి ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి. (1 ప్రత్యామ్నాయాన్ని ఎంచుకోండి);
What is your phone number?
What is yours phone number?
What is your address?
Where are you from?
జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి.
What ______
is
am
are
జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి.
What is ______
your
you
you're
mine
ఆమె ఫోన్ నెంబర్ ఏమిటి?
  • what
  • number
  • phone
  • is
  • her
  • ?
  ఆంగ్లంలోకి అనువదించండి.
  మీ ఫోన్ నెంబర్ ఏమిటి?
  My=నా
  phone number=ఫోన్ నెంబర్
  is=ఉంది
  '\'నా ఫోన్ నెంబర్ \'.' ఈ పదానికి ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి.;
  My phone number is .
  My phone number .
  Your phone number is .
  My phone number is.
  ఆంగ్లంలోకి అనువదించండి.
  నా ఫోన్ నెంబర్ 1234567.
  ఆంగ్లంలోకి అనువదించండి.
  My phone number ______
  has
  is
  does
  డైలాగ్ వినండి
  : Hello! I am . How are you?
  : హలో! నేను . మీరెలా ఉన్నారు?


  : Hello! My name is . I am very well, thank you.
  : హలో! నా పేరు . నేను చాలా బాగున్నాను, ధన్యవాదములు.


  : Excuse me! What is your phone number?
  : కొంచెం వినండి, మీ ఫోన్ నెంబర్ ఏమిటి?


  : My phone number is 9-8-7-6-5-4-3-2-1-0..
  : నా ఫోన్ నెంబర్ 9876543210.


  ' ఈ ఫోన్ నెంబర్ మీదేనా?' ఈ పదానికి ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి. (1 ప్రత్యామ్నాయాన్ని ఎంచుకోండి);
  What is your phone number?
  Is your phone number?
  Are your phone number?
  Does your phone number?
  'కాదు, నా నెంబర్ కాదు.' ఈ పదానికి ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి. (1 ప్రత్యామ్నాయాన్ని ఎంచుకోండి);
  Yes, is my number.
  No, is not my number.
  No, don't my number.
  No, doesn't my number.
  జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి.
  ______
  is don't
  isn't
  aren't
  =
  !
  వినండి
  చిట్కా
  తదుపరి పదం