ഒരാളുടെ phone number ചോദിക്കുക, ഫോൺ നമ്പർ പറയുക എന്നിവ പഠിക്കുക
try Again
Tip1:hello
Lesson 13
ഒരാളുടെ phone number ചോദിക്കുക, ഫോൺ നമ്പർ പറയുക എന്നിവ പഠിക്കുക
What=എന്ത്
is=ആകുന്നു
your=നിങ്ങളുടെ
phone=ഫോൺ
'എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ?' ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക) ;
What is your phone number?
What is yours phone number?
What is your address?
Where are you from?
വിട്ടുപോയ വാക്കുകൾ, തിരഞ്ഞെടുത്ത്, വിട്ടുപോയ ഭാഗങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുക.
What ______
is
am
are
വിട്ടുപോയ വാക്കുകൾ, തിരഞ്ഞെടുത്ത്, വിട്ടുപോയ ഭാഗങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുക.
What is ______
your
you
you're
mine
അവളുടെ ഫോൺ നമ്പർ എന്താണ്?
  • what
  • number
  • phone
  • is
  • her
  • ?
  ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജമ ചെയ്യുക.
  നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ എന്താണ്?
  My=എന്റെ
  phone number=ഫോണ്‍ നമ്പർ
  is=ആകുന്നു
  '\'എന്റെ ഫോൺ നമ്പർ ആണ് \'.' ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
  My phone number is .
  My phone number .
  Your phone number is .
  My phone number is.
  ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജമ ചെയ്യുക.
  എന്റെ ഫോൺ നമ്പർ 1234567 ആണ്.
  ഉചിതമായ വാക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
  My phone number ______
  has
  is
  does
  കേൾക്കുക.
  : Hello! I am . How are you?
  : ഹലോ! ഞാന് ആണ്. സുഖമാണോ?


  : Hello! My name is . I am very well, thank you.
  : ഹലോ! എന്റെ പേര് ആണ്. ഞാൻ സുഖമായി ഇരിക്കുന്നു,നന്ദി.


  : Excuse me! What is your phone number?
  : ക്ഷമിക്കണം, നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ എന്താണ്?


  : My phone number is 9-8-7-6-5-4-3-2-1-0.
  : എന്റെ ഫോൺ നമ്പർ 9876543210 ആണ്.


  'ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ ആണോ?' ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
  What is your phone number?
  Is your phone number?
  Are your phone number?
  Does your phone number?
  'അല്ല , എന്റെ ഫോൺ നമ്പർ അല്ല.' ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
  Yes, is my number.
  No, is not my number.
  No, don't my number.
  No, doesn't my number.
  ഉചിതമായ വാക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
  ______
  is don't
  isn't
  aren't
  =
  !
  കേൾക്കുക
  ടിപ്
  അടുത്ത വാക്ക്