कसैको phone number सोध्नु र आफ्नो बताउनु सिक्नुहोस्
try Again
Tip1:hello
Lesson 13
कसैको phone number सोध्नु र आफ्नो बताउनु सिक्नुहोस्
What=के
is=हो
your=तपाइको
phone=फ़ोन
'तपाईको फोन नम्बर के हो?' को अंग्रेज़ीमा ठीक अनुवाद छनौट गर्नुहोस्. (१ विकल्प छनौट गर्नुहोस्);
What is your phone number?
What is yours phone number?
What is your address?
Where are you from?
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नहोस्.
What ______
is
am
are
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नहोस्.
What is ______
your
you
you're
mine
उसको फोन नम्बर के हो?
  • what
  • number
  • phone
  • is
  • her
  • ?
  अंग्रेज़ीमा अनुवाद गर्नुहोस्.
  तपाईको फोन नम्बर के हो​?
  My=मेरो
  phone number=फोन नम्बर
  is=हो
  'मेरो फोन नम्बर हो.' को अंग्रेज़ीमा सही अनुवाद छनौट गर्नुहोस्. (१ विकल्प छनौट गर्नुहोस्);
  My phone number is .
  My phone number .
  Your phone number is .
  My phone number is.
  अंग्रेज़ी मा अनुवाद गर्नुहोस्.
  मेरो फोन नम्बर 1234567 हो.
  उपयुक्त शब्द छनौट गर्नुहोस्.
  My phone number ______
  has
  is
  does
  डायलॉग सुन्नुहोस
  : Hello! I am . How are you?
  : हैलो! म हो. तपाइ लाइ कस्तो छ​?


  : Hello! My name is . I am very well, thank you.
  : हैलो! मेरो नाम हो. म धेरै राम्रो/राम्री छु, धन्यवाद.


  : Excuse me! What is your phone number?
  : सुन्नुहोस! तपाइको फोन नंबर के छ​?


  : My phone number is .
  : मेरो फोन नंबर छ .


  'के तपाईको फोन नम्बर हो​?' को अंग्रेजीमा सही अनुवाद छनौट गर्नुहोस्. (१ विकल्प छनौट गर्नुहोस्);
  What is your phone number?
  Is your phone number?
  Are your phone number?
  Does your phone number?
  'होइन, मेरो नम्बर होइन​.' को अंग्रेजीमा सही अनुवाद छनौट गर्नुहोस्. (१ विकल्प छनौट गर्नुहोस्);
  Yes, is my number.
  No, is not my number.
  No, don't my number.
  No, doesn't my number.
  उपयुक्त शब्द छनौट गर्नुहोस्.
  ______
  is don't
  isn't
  aren't
  =
  !
  सुन्नुहोस्
  टिप
  अर्को शब्द