ਕਿਸੇ ਦਾ phone number ਪੁੱਛਣਾ, ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਦੱਸਣਾ ਸਿੱਖੋ
try Again
Tip1:hello
Lesson 13
ਕਿਸੇ ਦਾ phone number ਪੁੱਛਣਾ, ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਦੱਸਣਾ ਸਿੱਖੋ
What=ਕੀ
is=ਹੈ
your=ਤੁਹਾਡਾ
phone=ਫ਼ੋਨ
'ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ?' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
What is your phone number?
What is yours phone number?
What is your address?
Where are you from?
ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
What ______
is
am
are
ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
What is ______
your
you
you're
mine
ਉਸਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ?
  • what
  • number
  • phone
  • is
  • her
  • ?
  ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ
  ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ?
  My=ਮੇਰਾ
  phone number=ਫੋਨ ਨੰਬਰ
  is=ਹੈ
  'ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
  My phone number is
  My phone number
  Your phone number is
  My phone number is
  ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ
  ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 1234567 ਹੈ
  ਉੱਚਿਤ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ
  My phone number ______
  has
  is
  does
  ਸੁਣੋ
  : Hello! I am . How are you?
  : ਹੈਲੋ! ਮੈਂ ਹਾਂ. ਤੁਸੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ?


  : Hello! My name is . I am very well, thank you.
  : ਹੈਲੋ! ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ. ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ/ਚੰਗੀ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ.


  : Excuse me! What is your phone number?
  : ਵੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ?


  : My phone number is 9-8-7-6-5-4-3-2-1-2.
  : ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 9876543210 ਹੈ


  'ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ?' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
  What is your phone number?
  Is your phone number?
  Are your phone number?
  Does your phone number?
  'ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
  Yes, is my number
  No, is not my number
  No, don't my number
  No, doesn't my number
  ਉੱਚਿਤ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ
  ______
  is don't
  isn't
  aren't
  =
  !
  ਸੁਣੋ
  ਟਿਪ
  ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ