फोन नंबर विचारणे आणि सांगणे
try Again
Tip1:hello
Lesson 13
फोन नंबर विचारणे आणि सांगणे
What=काय
is=आहे
your=आपला
phone=फोन
'आपला फोन नंबर काय आहे?' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
What is your phone number?
What is yours phone number?
What is your address?
Where are you from?
मिसिंग शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा.
What ______
is
am
are
मिसिंग शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा.
What is ______
your
you
you're
mine
तिचा फोन नंबर काय आहे?
  • what
  • number
  • phone
  • is
  • her
  • ?
  इंग्रजीत भाषांतर करा
  आपला फोन नंबर काय आहे?
  My=माझा
  phone number=फोन नंबर
  is=आहे
  'माझा फोन नंबर आहे' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  My phone number is
  My phone number
  Your phone number is
  My phone number is
  इंग्रजीत भाषांतर करा
  माझा फोन नंबर 1234567आहे
  योग्य शब्द निवडा
  My phone number ______
  has
  is
  does
  ऐका
  : Hello! I am . How are you?
  : हॅलो! मी आहे. आपण कसे आहात?


  : Hello! My name is . I am very well, thank you.
  : हॅलो! माझे नाव आहे. मी खूप छान आहे. आभारी आहे.


  : Excuse me! What is your phone number?
  : जरा ऐका, आपला फोन नंबर काय आहे?


  : My phone number is .
  : माझा फोन नंबर आहे


  'काय आपला फोन नंबर आहे?' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  What is your phone number?
  Is your phone number?
  Are your phone number?
  Does your phone number?
  'नाही, माझा नंबर नाही' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  Yes, is my number
  No, is not my number
  No, don't my number
  No, doesn't my number
  योग्य शब्द निवडा
  ______
  is don't
  isn't
  aren't
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द