ફોન નંબર પૂછતાં અને જણાવતા
try Again
Tip1:hello
Lesson 13
ફોન નંબર પૂછતાં અને જણાવતા
What=શું
is=છે
your=તમારો
phone=ફોન
'તમારો ફોન નંબર શું છે?' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
What is your phone number?
What is yours phone number?
What is your address?
Where are you from?
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને ખાલી જગ્યા પૂરો.
What ______
is
am
are
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને ખાલી જગ્યા પૂરો.
What is ______
your
you
you're
mine
તેણીનો ફોન નંબર શું છે?
  • what
  • number
  • phone
  • is
  • her
  • ?
  અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો.
  તમારો ફોન નંબર શું છે?
  My=મારો
  phone number=ફોન નંબર
  is=છે
  'મારો ફોન નંબર છે' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
  My phone number is
  My phone number
  Your phone number is
  My phone number is
  અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો.
  મારો ફોન નંબર 1234567 છે
  યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરો.
  My phone number ______
  has
  is
  does
  સાંભળો
  : Hello! I am . How are you?
  : હૈલો! હું છું. તમે કેમ છો?


  : Hello! My name is . I am very well, thank you.
  : હૈલો! મારૂ નામ છે. હું બિલકુલ બરાબર છું. આભાર


  : Excuse me! What is your phone number?
  : જરા સાંભળો, તમારો ફોન નંબર શું છે?


  : My phone number is .
  : મારો ફોન નંબર છે


  'શું તમારો ફોન નંબર છે? ' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
  What is your phone number?
  Is your phone number?
  Are your phone number?
  Does your phone number?
  'ના, મારો નંબર નથી ' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
  Yes, is my number
  No, is not my number
  No, don't my number
  No, doesn't my number
  યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરો.
  ______
  is don't
  isn't
  aren't
  =
  !
  સાંભળો
  ટીપ
  આગળનો શબ્દ