Present Perfect Tense: होकारार्थी
try Again
Tip1:hello
Lesson 130
Present Perfect Tense: होकारार्थी
टिप
I have walked 2 kilometers already = मी दोन किलोमीटर चाललो आहे (आणि अजूनही चालत आहे)
Present Perfect tense अशा घटना दर्शविण्यासाठी वापरला जातो जिथे एखादी क्रियाशीलता भूतकाळात सुरु झाली असेल पण अजूनपर्यंत चालू असेल किंवा अजूनपर्यंत सत्य असेल
I have had pasta once = मी एकदा पास्ता खाल्ला आहे
हे tense अशा घटनांसाठी सुद्धा वापरले जाते जेव्हा काही भूतकाळात संपल्या असतील पण कोणतीही ठराविक वेळ दर्शविली नसेल
टिप
I have worked here since 1999 = मी 1999 पासून इथे काम करतो (आज सुद्धा करत आहे)
Present Perfect Tense मध्ये सकारात्मक वाक्य बनवण्यासाठी:
Subject have/has क्रियापदाचे Past Participle रूप.
इथे work चे Past Participle रूप worked आहे
She has met me once = ती मला एकदा भेटली आहे

इथे meet चे Past Participle रूप met आहे. बहुदा क्रियापदाचे Past Participle रूप Past tense वाल्या रुपासारखेच असते पण irregular verbs च्या साठी वेगळे सुद्धा असतात (Eg: I eat (Simple Present), I ate (Simple Past), I have eaten (Present Perfect))
'\'To-be\' verb - Past participle form = Been'^~^'typefacestyle'
present tense present perfect tense
i am i have been
you are you have been
he is he has been
she is she has been
it is it has been
we are we have been
they are they have been
'\'Eat\' - Past participle form = Eaten'^~^'typefacestyle'
they study they have studied
present tense present perfect tense
i eat i have eaten
you eat you have eaten
he eats he has eaten
she eats she has eaten
it eats it has eaten
we eat we have eaten
they eat they have eaten
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I ______
has bought
has buy
have bought
have buyed
'तुम्ही तिला आत्ताच फोन केला आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
You has just called her up.
You have just called her up.
You have just call her up.
You have just callen her up.
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
He ______
has lived
have lived
has liven
lived has
तिने तिची नवीन नोकरी आधीच सुरु केली आहे
  • has
  • already started
  • she
  • start
  • new job
  • her
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  My computer is very old and it ______
  have never work
  have never worked
  has never work
  has never worked
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  We ______
  have seen
  has seen
  have see
  have saw
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  They ______
  has been
  been have
  have been
  have were
  'ओह नाही! आपण बस चुकवली' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
  Oh no! We have missed the bus.
  Oh no! We has miss the bus.
  Oh no! We has missed the bus.
  Oh no! We have miss the bus.
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  She ______
  have visited
  has visited
  has visit
  visited has
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  They ______
  have eaten
  have ate
  have eat
  has eaten
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  Neha ______
  has brought
  has bought
  has buyed
  have buy
  ती तिच्या सर्व परीक्षा उत्तीर्ण झाली आहे
  • has
  • passed
  • she
  • her
  • exams
  • all
  'मी माझा गृहपाठ हरवला आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
  I've lose my homework.
  I has lost my homework.
  I lost have my homework.
  I've lost my homework.
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  I ______
  have won
  have winned
  have win
  won have
  तिने तिचे काम केले आहे
  आम्ही आमची गाडी धुतली आहे
  • car
  • we
  • washed
  • have
  • our
  • has
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  It ______
  have rained
  have rain
  has rained
  has rain
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द