Since आणि for मधील फरक समजणे
try Again
Tip1:hello
Lesson 132
Since आणि for मधील फरक समजणे
टिप
=
Since आणि For दोघांचा वापर वेळे संबंधित सांगण्यासाठी केला जातो.
Since हे सांगतो कि एखादी घटना कधी सुरु झाली. याचा वापर कोणतीही घटना (activity) च्या सुरुवातीच्या काळात केला जातो. हे कार्याच्या सुरु होण्याच्या वेळेला दर्शविते.
I have been working since morning = मी सकाळपासून काम करत आहे
इथे subject, 'I' च्या कार्य सुरु करण्याची वेळ सकाळ आहे, म्हणून since लागेल.
टिप
=
For कोणतेही कार्य किंवा घटनेच्या कालावधीला दर्शविते. हे सांगते कि एखादी घटना किती वेळ चालली.
For = च्या साठी
I have worked here for ten years = मी इथे दहा वर्ष (च्या साठी) काम केले
इथे subject, 'I' चा एकूण काम करण्याचा कालावधी 10 वर्ष आहे, त्यामुळे for लागेल.
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I have been married ______
since
for
then
in
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Ram worked there ______
since
for
then
in
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
We have had the flat ______
then
for
in
since
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
They lived in London ______
since
for
then
in
'मी त्याला जानेवारीपासून ओळखतो' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
I have known him since January
I have known him for January
I have known him in January
I have known him till January
'तो 5 वाजल्यापासून तुमची वाट बघत आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
He has been waiting for you for 5 o'clock
He have been waiting for you since 5 o'clock
He has been waiting for you since 5 o'clock
He is been waiting for you since 5 o'clock
'ते दररोज 2 तास अभ्यास करतात' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
They study since two hours everyday
They study from two hours everyday
They study at two hours everyday
They study for two hours everyday
'मी त्या बँकेत 5 वर्ष काम केले होते' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
I worked at that bank for five years
I worked at that bank since five years
I am working at that bank for five years
I worked at that bank from five years
'मी लहानपणापासून न्यूयॉर्क मध्ये राहत आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
I have been living in New York for my childhood
I have been living in New York since my childhood
I was lived in New York since my childhood
I had lived in New York from my childhood
ती तीन वर्षांसाठी जपान ला गेली होती
  • three years
  • to Japan
  • for
  • she
  • since
  • went
  मी 1992 पासून डॉक्टर आहे
  • a doctor
  • for 1992
  • have been
  • since 1992
  • I
  • till 1992
  तो सकाळपासून घरी आहे
  • since morning
  • has been
  • for morning
  • home
  • he
  • till morning
  'मागच्या भूकंपाला 5 वर्ष झाली आहेत' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
  It has been five years till the last earthquake
  It has been five years for the last earthquake
  It has been five years at the last earthquake
  It has been five years since the last earthquake
  'आपण इथे किती वेळेसाठी आहात' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
  How long are you here since?
  How long are you here for?
  How long are you here from?
  How long do you here for?
  मी काल रात्री पासून अभ्यास करत आहे
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द