Present Perfect: ever ର ବ୍ୟବହାର
try Again
Tip1:hello
Lesson 134
Present Perfect: ever ର ବ୍ୟବହାର
ଟିପ୍
Have you ever been to America? = କଣ ଆପଣ କେବେ ଆମେରିକା ଯାଇଛନ୍ତି?
ଯେବେ ଆମେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଅତୀତ ର ଅଲୋଚନା କରୁ, ତେବେ ଆମେ Present Perfect ସହିତ 'Ever' ର ପ୍ରୟୋଗ କରୁ.
=
ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ.
It was the best pasta that I ______
ever have
have ever
am ever
will ever
ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ.
Have you ______
ever broke
broke
ever broked
ever broken
ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ.
Have you ______
ever cried
cryed
ever cry
cry ever
କଣ ଆପଣ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ଷିକୀ ଭୁଲିଛନ୍ତି?
'କଣ ଆପଣ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ହଜେଇଛନ୍ତି?' ର ଇଂରାଜୀରେ ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ.;
Have you ever losen your phone?
Have you ever lose your phone?
Have you ever lost your phone?
Had you ever lost your phone?
କଣ ସେ କେବେ କିଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଜିତିଛି?
ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ.
Have you ______
ever took
take
ever taken
ever take
କଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ କେବେ ଭାରତ ଯାଇଛି?
  • to
  • India?
  • your brother
  • ever
  • has
  • been
  ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ.
  Have you ______
  ridden ever
  ever ridden
  ever rode
  ride
  ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ.
  Has your sister ______
  ever is
  been ever
  everly been
  ever been
  ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ.
  Has Sachin ______
  ever was
  ever is
  ever been
  been ever
  ଟିପ୍
  Ravi hasn't ever smoked. = ରବି କେବେ ଭି ଧୂମ୍ରପାନ କରି ନାହିଁ.
  'Ever' ର ପ୍ରୟୋଗ ନକାରାତ୍ମକ Present Perfect ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ହେଇ ଥାଏ (ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହୁଏ - 'କେବେ ଭି ନୁହେଁ', ଅତୀତରେ କେଉଁ ଭି ସମୟରେ).
  =
  ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ.
  She ______
  hasn't ever fight
  hasn't ever fought
  hasn't fought ever
  hasn't ever fighting
  ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ.
  They haven't ______
  ever arrive
  will arrived
  ever arriving
  ever arrived
  'କଣ ଏହିଟା ପୁର୍ବରୁ କେବେ ଘଟିଛି?' ର ଇଂରାଜୀରେ ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ?;
  Has it ever happens before?
  Has it ever happened before?
  Is it ever happened before?
  Have it ever happen before?
  ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ.
  Has she ______
  ever met
  met ever
  ever meeting
  ever meet
  ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ.
  Has he ______
  ever written
  ever wrote
  ever write
  written ever
  କଣ ସେମାନେ କେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ ନାହାନ୍ତି?
  • they
  • to
  • been
  • ever
  • Delhi?
  • haven't
  ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ.
  Haven't you ______
  ever ate
  ever eat
  eaten ever
  ever eaten
  =
  !
  ଶୁଣନ୍ତୁ
  ଟିପ୍
  ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶବ୍ଦ