Present Perfect: ever चा वापर
try Again
Tip1:hello
Lesson 134
Present Perfect: ever चा वापर
टिप
Have you ever been to America? = काय तू कधीही अमेरिकेला गेली होती?
जेव्हा आपण एखाद्याच्या गतकाळात झालेल्या अनुभवाविषयी बोलतो तेव्हा आपण Present Perfect च्या सोबत 'Ever' चा वापर करतो
=
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
It was the best pasta that I ______
ever have
have ever
am ever
will ever
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Have you ______
ever broke
broke
ever broked
ever broken
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Have you ______
ever cried
cryed
ever cry
cry ever
काय आपण कधीही वर्धापन दिन विसरला आहात?
'काय आपण कधीही आपला फोन हरवला आहे?' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
Have you ever losen your phone?
Have you ever lose your phone?
Have you ever lost your phone?
Had you ever lost your phone?
काय त्याने कधीही कोणती स्पर्धा जिंकली आहे?
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Have you ______
ever took
take
ever taken
ever take
काय आपला भाऊ कधीही भारतात गेला आहे?
  • to
  • India
  • your brother
  • ever
  • has
  • been
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  Have you ______
  ridden ever
  ever ridden
  ever rode
  ride
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  Has your sister ______
  ever is
  been ever
  everly been
  ever been
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  Has Sachin ______
  ever was
  ever is
  ever been
  been ever
  टिप
  Ravi hasn't ever smoked = रवि ने कधीही धुम्रपान केले नाही
  Ever चा वापर नकारात्मक Present Perfect वाक्यांमध्ये सुद्धा होतो (तेव्हा याचा अर्थ असा होतो कि कधीही नाही, गतकाळातील कोणत्याही वेळी)
  =
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  She ______
  hasn't ever fight
  hasn't ever fought
  hasn't fought ever
  hasn't ever fighting
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  They haven't ______
  ever arrive
  will arrived
  ever arriving
  ever arrived
  'काय हे आधीही कधी झाले आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
  Has it ever happens before?
  Has it ever happened before?
  Is it ever happened before?
  Have it ever happen before?
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  Has she ______
  ever met
  met ever
  ever meeting
  ever meet
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  Has he ______
  ever written
  ever wrote
  ever write
  written ever
  काय ते कधीही दिल्लीला गेले नाहीत?
  • they
  • to
  • been
  • ever
  • Delhi
  • haven't
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  Haven't you ______
  ever ate
  ever eat
  eaten ever
  ever eaten
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द