Adverb of frequency: Ever, Never
try Again
Tip1:hello
Lesson 135
Adverb of frequency: Ever, Never
टिप
Have you ever met a famous person? = काय आपण कधी एखाद्या प्रसिद्ध व्यक्तीला भेटला आहात?
इथे आपण ठराविक वेळेविषयी नाही पण 'आजवर कधीही' च्या विषयी बोललो आहोत
Ever = कधीही
टिप
Have you ever seen an ostrich? = काय तुम्ही कधी शहामृगाला पहिले आहे?
That is the biggest ostrich that I have ever seen = हा माझ्याद्वारे बघितला गेलेला आजवरचा सगळ्यात मोठा शहामृग आहे
Present Perfect tense Structure:
Question: Have + subject + ever + past participle verb.
Sentence: Subject + have + ever + past participle verb
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Have you ______
ever
have ever
evers
everly
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
______
Are
Have
Do
Can
'काय आपण कधीही पॅरिस ला गेला आहात?' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
Have you never been to Paris?
Have you always been to Paris?
Have you ever been to Paris?
Have you evered been to Paris?
टिप
This is the first time that I've ever eaten mushroom soup = हे पहिल्यांदा आहे जेव्हा मी मशरुम सूप पिला आहे
Ever पहिल्यांदा होणाऱ्या अनुभवाच्या सोबत सुद्धा वापरले जाते
=
इंग्रजीत 'Eat soup' असेच म्हणले जाते. 'Drink soup' चुकीचे इंग्रजीत आहे. तरीही 'सूप पिणे' म्हणले जाते, खाणे नाही.
'ती कदाचित सगळ्यात आकर्षक स्त्री आहे जिला मी कधी भेटलो आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
She is probably the most fascinating woman I have ever met.
She is probably the most fascinating woman I have never met.
She is probably the most fascinating woman I have ever meet.
She is probably the most fascinating woman I have ever meeted.
'तो माझा आजवर बघितल्या गेलेल्या चित्रपटांपैकी सगळ्यात वाईट चित्रपट आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
That is the worst movie that I have ever saw.
That is the worst movie that I am ever seen.
That is the worst movie that I ever seen.
That is the worst movie that I have ever seen.
काय आपण कधीही काजू खाल्ले आहेत?
  • you
  • ever
  • had
  • have
  • cashew nuts
  • ate
  टिप
  Did you ever drink? = काय तुम्ही कधीही दारू पीत होता?
  हे वाक्य भूतकाळात आहे त्यामुळे हा प्रश्न did ने सुरु झाला आणि क्रियापदाचे रूप बदलले नाही
  That was the first time that I ever saw a rainbow = ती पहिली वेळ होती जेव्हा मी इंद्रधनुष्य पहिले होते
  हे वाक्य भूतकाळात आहे त्यामुळे subject + ever + simple past form of verb आला आहे
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  Did you ever ______
  smoken
  smoked
  smoke
  have smoken
  काय आपण कधीही इंदिरा गांधींना भेटला होता जेव्हा त्या पंतप्रधान होत्या?
  • Indira Gandhi
  • while she was
  • Did
  • you ever meet
  • have
  • the Prime Minister?
  टिप
  I have never been to Italy. = मी कधी इटलीला गेली/गेलो नाही
  Never चा अर्थ आहे कि subject ने एक निश्चित अनुभव किंवा काम आधी कधी केले नाही
  =
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  I will ______
  neverly
  evered
  never
  nevered
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  You should never ______
  drink
  drank
  drunk
  drinked
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  It was the best chocolate that I have ______
  always
  till
  never
  ever
  मी कधीही त्याचे नाव लक्षात ठेवू शकत नाही
  • can
  • I
  • name
  • remember
  • never
  • his
  टिप
  Have you never played cricket before? = काय आपण आधी कधीही क्रिकेट खेळला नाही?
  जेव्हा आपण एखादा विशिष्ट अनुभव किंवा कार्य आधी कधी केले नाही, याला दर्शविण्यासाठी नकारात्मक प्रश्नांमध्ये 'Never' चा वापर होतो
  =
  काय आपण आधी कधी विदेश यात्रा केली नाही?
  • never
  • you
  • have
  • been
  • abroad?
  • are
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  I ______
  never
  nevered
  ever
  everly
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  He has ______
  ever
  evered
  never
  neverly
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  I have ______
  never
  ever
  nevered
  everly
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द