ശേഷം എന്തു സംഭവിച്ചു? (Past Perfect Tense)
try Again
Tip1:hello
Lesson 137
ശേഷം എന്തു സംഭവിച്ചു? (Past Perfect Tense)
ടിപ്
=
നമ്മൾ 'Past Perfect' സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്കു ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവ വേറെ കാര്യങ്ങൾക്കു മുൻപേ കഴിഞ്ഞിരിക്കണം
=
ടിപ്
=
After ഒരു അടയാള വാക്കിന്റെ രൂപത്തിൽ Past Perfect നു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ തന്നെ subject + verb കഴിഞ്ഞു വരുന്നു
After the family had finished their breakfast, they went to the zoo = അവരുടെ പ്രാതൽ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുടുംബം മൃഗശാലക്ക് പോയി
ഇവിടെ ഇതിന്റെ അര്‍ത്ഥം ആണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം (going to the zoo) തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപ്, ഒന്നമത്തെ കാര്യം (having breakfast) കഴിഞ്ഞു
കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
Pooja answered the phone after she ______
had turn
had turned
turn
turned had
ടെന്നീസ് കളിച്ചത്തിനു ശേഷം സച്ചിൻ കുളിച്ചു
  • a shower
  • took
  • After Sachin
  • tennis, he
  • played
  • had
  കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  After Neha ______
  had spoken
  had spoke
  spoken
  spoken had
  കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  They went for dinner after they ______
  play
  had play
  played had
  had played
  'എന്റെ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിയ ശേഷം, അവൾക്കു നല്ല വില കിട്ടി' എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം?;
  After I have bought a ticket, she got a really good price.
  After I had bought a ticket, she got a really good price.
  After I had buy a ticket, she got a really good price.
  After I have buy a ticket, she got a really good price.
  കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  After he ______
  had play
  will play
  had played
  had playing
  ടിപ്
  When Ria had seen the elephants, she was amazed. = ആനകളെ കണ്ടപ്പോൾ റിയ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു
  When ഒരു ഏകവചന രൂപത്തിൽ Past Perfect നു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഒരു കാര്യം കഴിഞ്ഞ ശേഷം മറ്റൊന്ന് തുടങ്ങി എന്ന് കാണിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു
  =
  കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  When Ravi ______
  had finish
  had finished
  finished had
  had finishing
  'ഞാൻ സ്കൂളിൽ എത്തിയപ്പോൾ, പാഠം ആരംഭിച്ചിരുന്നു' എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം?;
  When I arrived at school, the lesson had already starting.
  When I arrived at school, the lesson started had already.
  When I arrived at school, the lesson had already start.
  When I arrived at school, the lesson had already started.
  ജോലി പൂർത്തിയാക്കിയത്തിനു ശേഷം നേഹ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനായി പോയി
  • After Neha
  • finished
  • had
  • for lunch
  • her work,
  • she went
  കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  When Pooja tried to call us up, we ______
  had already left
  had already leave
  have already left
  leave
  കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  After she ______
  move
  moved had
  had move
  had moved
  'പെയിൻറ്റർ പോയതിനു ശേഷം ഞാൻ തറ വൃത്തിയാക്കി ' എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം?;
  I washed the floor after the painter gone had
  I wash the floor after the painter had gone.
  I washed the floor after the painter had gone.
  I washed the floor after the painter had go.
  കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  After I had restarted my computer, at least five of the pages that I ______
  had typed were
  had type were
  had typed are
  have type were
  കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  Pooja went to work after she ______
  had feeded
  had fed
  have feed
  had feed
  കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  We played cards for several hours after the children ______
  had gone
  had go
  had going
  gone had
  സച്ചിന്റെ അവതരണത്തിനു ശേഷം ഞങ്ങൾ ചോദ്യം ചോദിച്ചു
  • finished
  • we asked
  • had
  • his presentation
  • our questions
  • after Sachin
  =
  !
  കേൾക്കുക
  ടിപ്
  അടുത്ത വാക്ക്