मग काय झाले? (Past Perfect Tense)
try Again
Tip1:hello
Lesson 137
मग काय झाले? (Past Perfect Tense)
टिप
=
आपण 'Past Perfect' चा वापर गतकाळातील घटनांसाठी करतो ज्या कि अन्य घटनांच्या आधी संपल्या आहेत
=
टिप
=
After एक संकेत शब्दाच्या रुपात Past Perfect च्या साठी वापर केला जातो जर याच्या अगदी नंतर subject + verb च्या नंतर येते
After the family had finished their breakfast, they went to the zoo = परिवार आपला नाष्टा संपवल्यानंतर, प्राणीसंग्रहालयात गेला
इथे याचा अर्थ आहे कि दुसरे कार्य (going to the zoo) सुरु होण्याच्या आधी, एक कार्य (having breakfast) पूर्ण केले गेले होते
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Pooja answered the phone after she ______
had turn
had turned
turn
turned had
सचिन ने टेनिस खेळल्यानंतर अंघोळ केली होती
  • a shower
  • took
  • After Sachin
  • tennis, he
  • played
  • had
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  After Neha ______
  had spoken
  had spoke
  spoken
  spoken had
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  They went for dinner after they ______
  play
  had play
  played had
  had played
  'माझे तिकीट खरेदी केल्यानंतर, तिला खूप चांगली किंमत मिळाली' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
  After I have bought a ticket, she got a really good price.
  After I had bought a ticket, she got a really good price.
  After I had buy a ticket, she got a really good price.
  After I have buy a ticket, she got a really good price.
  गाळलेलाशब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  After he ______
  had play
  will play
  had played
  had playing
  टिप
  When Ria had seen the elephants, she was amazed. = जेव्हा रियाने हत्ती बघितला होता तर ती चकित होती
  When एक संकेत शब्दाच्या रुपात Past Perfect च्या साठी वापरले जाते हे सांगण्यासाठी कि पहिले कार्य संपल्यानंतर दुसरे कार्य झाले होते
  =
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  When Ravi ______
  had finish
  had finished
  finished had
  had finishing
  'जेव्हा मी शाळेत पोहोचलो, धडा आधीच सुरु झाला होता' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
  When I arrived at school, the lesson had already starting.
  When I arrived at school, the lesson started had already.
  When I arrived at school, the lesson had already start.
  When I arrived at school, the lesson had already started.
  नेहा तिचे काम संपवून दुपारच्या जेवणासाठी गेली
  • After Neha
  • finished
  • had
  • for lunch
  • her work,
  • she went
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  When Pooja tried to call us up, we ______
  had already left
  had already leave
  have already left
  leave
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  After she ______
  move
  moved had
  had move
  had moved
  'रंगकाराच्या बाहेर जाण्यानंतर मी फर्शी धुतली' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
  I washed the floor after the painter gone had
  I wash the floor after the painter had gone.
  I washed the floor after the painter had gone.
  I washed the floor after the painter had go.
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  After I had restarted my computer, at least five of the pages that I ______
  had typed were
  had type were
  had typed are
  have type were
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  Pooja went to work after she ______
  had feeded
  had fed
  have feed
  had feed
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  We played cards for several hours after the children ______
  had gone
  had go
  had going
  gone had
  सचिन चे प्रेझेन्टेशन संपल्यानंतर आम्ही आमचे प्रश्न विचारले.
  • finished
  • we asked
  • had
  • his presentation
  • our questions
  • after Sachin
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द