અનિવાર્યતા અને જરૂર દર્શાવતા: Must/have to
try Again
Tip1:hello
Lesson 138
અનિવાર્યતા અને જરૂર દર્શાવતા: Must/have to
ટીપ
I must go = મારે જવું જોઈએ
Must અને have to બંને નો પ્રયોગ કર્તવ્ય/મજબૂરી અથવા અનિવાર્યતા દર્શાવવા માટે કરાય છે.
Must એવું કર્તવ્ય અથવા મજબૂરી દર્શાવે છે જે વ્યક્તિગત પરિસ્થિતી ના કારણે વક્તા પર લાગુ પડી હોય અથવા વક્તા એ જાતે પોતાના પર લાગુ પાડી હોય (વક્તા આનાથી હમેશા સહમત હોય છે)
I have to go = મારે જવું પડશે
Have to એવું કર્તવ્ય અથવા મજબૂરી દર્શાવે છે જે બહાર ની પરિસ્થિતી (જેમકે કોઈ નિયમ / નિર્દેશ) ના કારણ થી વક્તા પર લાગુ પડી હોય (વક્તા આનાથી સહમત પણ હોઈ શકે છે અને અસહમત પણ)
ટીપ
I must stay in bed = મારે પથારી માં રહેવું જોઈએ
પહેલા વાક્ય માં (must): સ્વયં વક્તા એ આ નિર્ણય લીધો છે કે તેને આરામ કરવો પડશે
I have to stay in bed = મારે પથારી માં રહેવું પડશે
બીજા વાક્ય માં (have to): કોઈ અન્ય વ્યક્તિ (જેમકે ડોક્ટર) ના કહેવા પર વક્તા (I) ને એવું કરવું પડી રહ્યું છે.
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
In India, most schoolchildren ______
have to
have
has to
must to
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
I hate ties but I ______
have
will to
has to
must to
ટીપ
Must you go? = શું તમારે જવું જોઈએ?
પ્રશ્નવાચક વાક્યો માં 'must', subject ની પહેલા આવે છે
Do you have to go? = શું તમારે જવું પડશે?
જોકે 'have to' વાળા પ્રશ્નવાચક વાક્યો માં, વાક્ય 'do' અથવા 'does' થી શરૂ થાય છે.
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
______
Does
Do
Must
Have
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
______
Does
Have
Have to
Must
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
Does she ______
must
have to
had to
do have to
ટીપ
They must leave = તેઓએ જવું જોઈએ
He must leave = તેને જવું જોઈએ
Must, all persons માટે સમાન જ હોય છે.
He must leaves અથવા He musts leave ખોટું છે
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
I ______
has to
must
must to
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
I ______
must
must to
has to
'જૂલી ને ચાલી ને કામ પર જવું પડશે. બસો હડતાળ પર છે. ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે?;
Julie has to go to work on foot. The buses are on strike.
Julie have to go to work on foot. The buses are on strike.
Julie must to go to work on foot. The buses are on strike.
Julie does has to go to work on foot. The buses are on strike.
'સેક્રેટરીઓ એ ફોન નો જવાબ આપવો પડશે. આ તેઓની જોબ નો ભાગ છે. ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે?;
Secretaries has to answer the phone. That's a part of their job.
Secretaries must to answer the phone. That's a part of their job.
Secretaries have to answer the phone. That's a part of their job.
Secretaries to have to answer the phone. That's a part of their job.
'તેને, બધાની જેમ કતાર માં રાહ જોવી પડશે ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે?;
She will has to wait in the line like everyone else
She will have to wait in the line like everyone else
She will must to wait in the line like everyone else
She does have to wait in the line like everyone else
'શું તમારે આગલા અઠવાડીયા ના અંત પર કામ કરવું પડશે?' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે?;
Do you have to work next weekend?
Do you has to work next weekend?
Do you must work next weekend?
Do you must to work next weekend?
'તેઓએ આંખો ની તપાસ માટે ના પૈસા આપવાના નહીં રહે ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે?;
They don't has to pay for the eye test
They don't must to pay for the eye test
They don't must pay for the eye test
They don't have to pay for the eye test
'બહાર વરસાદ પડી રહ્યો છે. આપણે આપણી છત્રીઓ લઈ જવી જોઈએ. ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે?;
It's raining outside. We must to carry our umbrellas.
It's raining outside. We must carry ours umbrellas.
It's raining outside. We must carry our umbrellas.
It's raining outside. We must carries our umbrellas.
ટીપ
You mustn't drink and drive = તમારે શરાબ પીઇને ગાડી ચલાવવી ના જોઈએ
નકારાત્મક રૂપ માં 'mustn't' નો મતલબ હમેશા 'not allowed' (અનુમતિ નથી) થાય છે.
જેમકે આ વાક્ય માં શરાબ પીઇને ગાડી ચલાવવાની અનુમતિ નથી
You don't have to drink beer, you can have a juice = તમારે બીયર પીવું જરૂરી નથી, તમે જ્યુસ પીઇ શકો છો
Don't have to પસંદગી (choice) દર્શાવે છે.
જેમકે આ વાક્ય માં આપણે કહી રહ્યા છીએ કે તમારે શરાબ પીવો અનિવાર્ય નથી - તમારી મરજી હોય તો તમે જ્યુસ પણ પીઇ શકો છો
તમારે તે પાણી પીવું જોઈતું નહોતું. તે અશુધ્ધ છે
  • It's contaminated
  • mustn't
  • that water
  • you
  • drink
  • have to
  આ સૂચના ગુપ્ત છે - તમારે કોઈ ને બતાવવી ના જોઈએ
  • This information
  • tell
  • mustn't
  • you
  • anyone
  • is confidential.
  તમારે લાલ પહેરવું જરૂરી નથી, તમે ગુલાબી પણ પહેરી શકો છો
  • wear red,
  • wear pink
  • as well
  • you
  • you can
  • don't have to
  તમારે તેને મળવું જરૂરી નથી
  • her
  • mustn't
  • meet
  • you
  • to
  • don't have
  =
  !
  સાંભળો
  ટીપ
  આગળનો શબ્દ