अनिवार्यता आणि गरज दर्शविणे: Must/have to
try Again
Tip1:hello
Lesson 138
अनिवार्यता आणि गरज दर्शविणे: Must/have to
टिप
I must go = मला जायला हवे
Must आणि have to दोघांचा वापर कर्तव्य/सक्ती किंवा अनिवार्यता दर्शविण्यासाठी केला जातो.
Must असे कर्तव्य किंवा सक्तीला दर्शविते जे व्यक्तिगत परिस्थिति मुले ते वाक्त्यावर लादले गेले असेल किंवा वक्त्याने स्वतः स्वतःवर लागू केले असेल (वक्ता याच्याशी नेहमी सहमत असतो)
I have to go = मला जावे लागेल
Have to असे कर्तव्य किंवा सक्ती दर्शविते जे बाहेरील परिस्थिति (जसे एखादा नियम / निर्देश) च्या मुळे वक्त्यावर लागू केले गेले असेल (वक्ता याच्याशी सुद्धा सहमत असू शकतो आणि असहमत सुद्धा)
टिप
I must stay in bed = मला बिछान्यात राहायला हवे
पहिल्या वाक्यात (must): स्वतः वक्त्याने हा निर्णय घेतला आहे कि त्याला आराम करायला हवा
I have to stay in bed = मला बिछान्यात राहावे लागेल
दुसऱ्या वाक्यात (have to): एखादी अन्य व्यक्ति (जसे डॉक्टर) ने सांगण्यानुसार वक्त्याला (I) असे करावे लागत आहे.
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
In India, most schoolchildren ______
have to
have
has to
must to
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I hate ties but I ______
have
will to
has to
must to
टिप
Must you go? = काय तुम्हाला जायला हवे?
प्रश्नार्थक वाक्यांमध्ये must, subject च्या आधी येते
Do you have to go? = काय तुम्हाला जावे लागेल?
तरीही have to वाल्या प्रश्नार्थक वाक्यांमध्ये, वाक्य do किंवा does ने सुरु होतात.
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
______
Does
Do
Must
Have
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
______
Does
Have
Have to
Must
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Does she ______
must
have to
had to
do have to
टिप
They must leave = त्यांना जायला हवे
He must leave = त्याला जायला हवे
Must, all persons च्या साठी समानच असतो. He must leaves किंवा He musts leave चुकीचे आहे
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I ______
has to
must
must to
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I ______
must
must to
has to
'जुली ला चालत कामावर जायला हवे. बस संपावर आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
Julie has to go to work on foot. The buses are on strike.
Julie have to go to work on foot. The buses are on strike.
Julie must to go to work on foot. The buses are on strike.
Julie does has to go to work on foot. The buses are on strike.
'सेक्रेटरीज ला फोन ला उत्तर द्यावे लागेल. हा त्यांच्या नोकरीचा भाग आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
Secretaries has to answer the phone. That's a part of their job.
Secretaries must to answer the phone. That's a part of their job.
Secretaries have to answer the phone. That's a part of their job.
Secretaries to have to answer the phone. That's a part of their job.
'तिला, सगळ्यांप्रमाणे रांगेत वाट पहावी लागेल.' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
She will has to wait in the line like everyone else
She will have to wait in the line like everyone else
She will must to wait in the line like everyone else
She does have to wait in the line like everyone else
'काय आपल्याला पुढील आठवड्याच्या शेवटी काम करावे लागेल?' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
Do you have to work next weekend?
Do you has to work next weekend?
Do you must work next weekend?
Do you must to work next weekend?
'त्यांच्या डोळे तपासण्याचे पैसे द्यावे लागणार नाहीत' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
They don't has to pay for the eye test
They don't must to pay for the eye test
They don't must pay for the eye test
They don't have to pay for the eye test
'बाहेर पाउस पडत आहे. आपल्याला आपल्या छत्र्या घेऊन जायला हव्या.' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
It's raining outside. We must to carry our umbrellas.
It's raining outside. We must carry ours umbrellas.
It's raining outside. We must carry our umbrellas.
It's raining outside. We must carries our umbrellas.
टिप
You mustn't drink and drive = तुम्ही दारू पिऊन गाडी चालवली नाही पाहिजे
नकारात्मक रुपात mustn't चा अर्थ नेहमी 'not allowed' (परवानगी नाही) असा होतो. जसे या वाक्यामध्ये दारू पिऊन गाडी चालवण्याची परवानगी नाही
You don't have to drink beer, you can have a juice = तुम्हाला बियर पिणे गरजेचे नाही, तुम्ही रस पिऊ शकता
Don't have to निवड (choice) दर्शवितो. जसे या वाक्यामध्ये आपण म्हणत आहोत कि आपल्याला दारू पिणे सक्तीचे नाही - आपली इच्छा असेल तर आपण रस सुद्धा पिऊ शकता
तुम्हाला ते प्यायला नाही पाहिजे, ते अशुद्ध आहे.
  • It's contaminated
  • mustn't
  • that water
  • you
  • drink
  • have to
  हि सूचना गुप्त आहे - तुम्ही कोणाला सांगितली नाही पाहिजे.
  • This information
  • tell
  • mustn't
  • you
  • anyone
  • is confidential
  तुम्हाला लाल घालणे गरजेचे नाही, तुम्ही गुलाबी सुद्धा परिधान करू शकता
  • wear red
  • wear pink
  • as well
  • you
  • you can
  • don't have to
  तुम्ही तिला भेटणे गरजेचे नाही
  • her
  • mustn't
  • meet
  • you
  • to
  • don't have
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द