అనివార్యం మరియు అవసరం సూచించడం: Must/have to
try Again
Tip1:hello
Lesson 138
అనివార్యం మరియు అవసరం సూచించడం: Must/have to
చిట్కా
I must go = నేను వెళ్ళాలి
'Must' మరియు 'have to,' రెండూ, కర్తవ్యం లేదా తప్పనిసరిగా చెయ్యాల్సిన పనిని చూపుతాయి.
'Must' ఏదైనా పని వ్యక్తిగతమైన పరిస్థితుల వల్ల చెయ్యాల్సి వస్తే లేదంటే తనే చేస్తా అని ఒప్పుకున్నప్పుడు వాడుతారు.
I have to go = నేను వెళ్ళాలి
'Have to,' కర్తవ్యం లేదా తప్పనిసరిగా చెయ్యాల్సిన పనిని చూపుతుంది.(వ్యక్తి సమ్మతించినా, లేకపోయినా కూడా)
చిట్కా
I must stay in bed = నేను మంచం మీదే ఉండాలి
మొదటి వాక్యంలో (must): స్వయంగా మంచం మదే ఉండాలని నిర్ణయించుకున్నాడు
I have to stay in bed = నేను మంచం మీదే ఉండాలి
రెండో వాక్యంలో (have to): వేరే వ్యక్తి (డాక్టర్ లాంటివారు ) చెప్పినందుకు వ్యక్తి (I) అలా చెయ్యాల్సి వస్తుంది
జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి
In India, most schoolchildren ______
have to
have
has to
must to
జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి
I hate ties but I ______
have
will to
has to
must to
చిట్కా
Must you go? = నువ్వు వెళ్ళాలా?
ప్రశ్నా వాక్యాల్లో 'must,' 'subject' కి ముందు వస్తుంది
Do you have to go? = నువ్వు వెళ్ళాలా?
'Have to' లాంటి ప్రశ్నా వాక్యాల్లో , వాక్యం 'do' లేదా 'does' తో మొదలవుతుంది
జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి
______
Does
Do
Must
Have
జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి
______
Does
Have
Have to
Must
జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి
Does she ______
must
have to
had to
do have to
చిట్కా
They must leave = వారు వెళ్ళాలి
He must leave = అతను వెళ్ళాలి
Must, all persons కి సమానంగా ఉంటుంది. He must leaves లేదాHe musts leave తప్పు
జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి
I ______
has to
must
must to
జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి
I ______
must
must to
has to
'జూలీ నడుచుకుంటూ పనికి వెళ్ళాలి. బస్సులు సమ్మె లో ఉన్నాయి.' ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి (ఒక ఎంపికను ఎంచుకోండి);
Julie has to go to work on foot. The buses are on strike.
Julie have to go to work on foot. The buses are on strike.
Julie must to go to work on foot. The buses are on strike.
Julie does has to go to work on foot. The buses are on strike.
'సెక్రటరీలు ఫోన్ కి జవాబులు ఇవ్వాలి. ఇది వారి పనిలో భాగం.' ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి (ఒక ఎంపికను ఎంచుకోండి);
Secretaries has to answer the phone. That's a part of their job.
Secretaries must to answer the phone. That's a part of their job.
Secretaries have to answer the phone. That's a part of their job.
Secretaries to have to answer the phone. That's a part of their job.
'ఆమె అందరిలాగే లైన్ లో వేచి ఉండాలి' ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి (ఒక ఎంపికను ఎంచుకోండి);
She will has to wait in the line like everyone else
She will have to wait in the line like everyone else
She will must to wait in the line like everyone else
She does have to wait in the line like everyone else
'మీరు వచ్చే వారాంతం పని చెయ్యలా?' ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి (ఒక ఎంపికను ఎంచుకోండి);
Do you have to work next weekend?
Do you has to work next weekend?
Do you must work next weekend?
Do you must to work next weekend?
'వారు కళ్ళ పరిక్ష కోసం డబ్బులు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు' ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి (ఒక ఎంపికను ఎంచుకోండి);
They don't has to pay for the eye test
They don't must to pay for the eye test
They don't must pay for the eye test
They don't have to pay for the eye test
'బయట వర్షం పడుతుంది. మనం మన గొడుగులు తీసుకోని వెళ్ళాలి ' ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి (ఒక ఎంపికను ఎంచుకోండి);
It's raining outside. We must to carry our umbrellas.
It's raining outside. We must carry ours umbrellas.
It's raining outside. We must carry our umbrellas.
It's raining outside. We must carries our umbrellas.
చిట్కా
You mustn't drink and drive = నువ్వు త్రాగి బండి నడపకూడదు
ప్రతికూల రూపంలో 'mustn't' యొక్క అర్థం ఎప్పుడూ, 'not allowed' (అనుమతి లేదు) అవుతుంది. అలాగే, ఈ వాక్యంలో బండి నడిపే అనుమతి లేదు
You don't have to drink beer, you can have a juice = నువ్వు బీర్ తాగాల్సిన అవసరం లేదు, నువ్వు జ్యూస్ తాగవచ్చు.
'Don't have to' ఎంపిక (choice) చూపుతుంది. ఈ వాక్యంలో మందు త్రాగడం అనివార్యం కాదు - మీకు ఇష్టం ఉంటే జ్యూస్ కూడా తాగవచ్చు.
నువ్వు ఆ నీరు త్రాగకూడదు, అది అశుద్ధమైనది
  • It's contaminated
  • mustn't
  • that water
  • you
  • drink
  • have to
  ఈ సమాచారం రహస్యమైనది - నువ్వు ఎవరికి చెప్పకూడదు
  • This information
  • tell
  • mustn't
  • you
  • anyone
  • is confidential
  నువ్వు ఎరుపురంగు వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, నువ్వు గులాబీ రంగు కూడా వేస్కోవచ్చు
  • wear red
  • wear pink
  • as well
  • you
  • you can
  • don't have to
  మీరు ఆమెని కలవాల్సిన అవసరం లేదు
  • her
  • mustn't
  • meet
  • you
  • to
  • don't have
  =
  !
  వినండి
  చిట్కా
  తదుపరి పదం