ആവശ്യം ഉന്നയിക്കൽ: Must/have to
try Again
Tip1:hello
Lesson 138
ആവശ്യം ഉന്നയിക്കൽ: Must/have to
ടിപ്
I must go = എനിക്ക് പോകണം
Must ഉം have to ഉം രണ്ടും കടമ/ബലഹീനത അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യകത കാണിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
Must വ്യക്തിഗത പരിസ്ഥിതി കൊണ്ട് വന്നുചേർന്ന കടമകൾ കാണിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം ഏറ്റെടുത്ത കാര്യങ്ങൾക്കാണ് (പറയുന്നയാൾ എപ്പോഴും ഇതിനെ സമ്മതിക്കുന്നു)
I have to go = എനിക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട്
Have to പുറത്തുള്ള പരിസ്ഥിതി കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന കടമകളാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് (നിയമങ്ങൾ) പറയുന്നയാൾ അതിനു ബാധകമാക്കുന്നതാണ് (പറയുന്നയാൾ ഇതിനെ സമ്മതിക്കുകയോ എതിർക്കുകയോ ചെയ്യാം)
ടിപ്
I must stay in bed = എനിക്ക് കിടക്കയിൽ തന്നെ കിടക്കേണ്ടതുണ്ട്
ആദ്യ വാക്യത്തിൽ (must): പറയുന്നയാൾ സ്വയം തീരുമാനം എടുത്തതാണ് അയാൾക്ക് കിടക്കണം എന്ന്
I have to stay in bed = എനിക്ക് കിടക്കയിൽ കിടക്കണം
രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ (have to): വേറൊരു വ്യക്തി (ഡോക്ടർ) പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇയാൾക്ക്(I) അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു.
കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
In India, most schoolchildren ______
have to
have
has to
must to
കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
I hate ties but I ______
have
have
has to
must to
ടിപ്
Must you go? = നിങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ടോ?
ചോദ്യ വാക്യങ്ങളിൽ must, subject നു മുൻപ് വരുന്നു
Do you have to go? = നിങ്ങൾക്ക് പോകണോ?
എന്നാൽ have to ഉള്ള ചോദ്യ വാക്യങ്ങളിൽ, വാക്യം do അല്ലെങ്കിൽ does ൽ തുടങ്ങുന്നു.
കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
______
Does
Do
Must
Have
കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
______
Does
Have
Have to
Must
കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
Does she ______
must
have to
had to
do have to
ടിപ്
They must leave = അവർ പോകേണ്ടതുണ്ട്
He must leave = അവൻ പോകേണ്ടതുണ്ട്
Must, all persons നു ഒരേപോലെ ആണ്. He must leaves അല്ലെങ്കിൽ He musts leave തെറ്റാണ്
കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
I ______
has to
must
must to
കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
I ______
must
must to
has to
'ജൂലി നടന്നു ജോലിക്ക് പോകണം. ബസ് സമരം ഉണ്ട്.' എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം?;
Julie has to go to work on foot. The buses are on strike.
Julie have to go to work on foot. The buses are on strike.
Julie must to go to work on foot. The buses are on strike.
Julie does has to go to work on foot. The buses are on strike.
'സെക്രട്ടറിമാർ ഫോണിനു മറുപടി പറയണം. അത് അവരുടെ ജോലിയുടെ ഭാഗമാണ്.' എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം?;
Secretaries has to answer the phone. That's a part of their job.
Secretaries must to answer the phone. That's a part of their job.
Secretaries have to answer the phone. That's a part of their job.
Secretaries to have to answer the phone. That's a part of their job.
'അവൾ, എല്ലാവരെയും പോലെ വരിയിൽ കാത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്' എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം?;
She will has to wait in the line like everyone else
She will have to wait in the line like everyone else
She will must to wait in the line like everyone else
She does have to wait in the line like everyone else
'അടുത്ത വാരാന്ത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ടോ?' എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം?;
Do you have to work next weekend?
Do you has to work next weekend?
Do you must work next weekend?
Do you must to work next weekend?
'അവർ കണ്ണുകൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് പണം നൽകേണ്ടതില്ല' എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം?;
They don't has to pay for the eye test
They don't must to pay for the eye test
They don't must pay for the eye test
They don't have to pay for the eye test
'പുറത്തു മഴയാണ്. നമുക്ക് കുടകൾ കൊണ്ടു പോകണം' എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം?;
It's raining outside. We must to carry our umbrellas.
It's raining outside. We must carry ours umbrellas.
It's raining outside. We must carry our umbrellas.
It's raining outside. We must carries our umbrellas.
ടിപ്
You mustn't drink and drive = നിങ്ങൾ മദ്യപാനം ചെയ്ത ശേഷം വണ്ടി ഓടിക്കരുത്
നെഗറ്റീവ് രൂപത്തിൽ mustn't ഇന്റെ അര്‍ത്ഥം എപ്പോഴും'not allowed' (അനുമതി ഇല്ല) ആകുന്നു. ഇവിടെ മദ്യപിച്ചു വണ്ടി ഓടിക്കാനുള്ള അനുമതി ഇല്ല.
You don't have to drink beer, you can have a juice = നിങ്ങൾ ബിയർ കുടിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ജ്യൂസ്‌ കുടിക്കാൻ കഴിയും
Don't have to തിരഞ്ഞെടുക്കൽ (choice) കാണിക്കുന്നു. ഈ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ബിയർ കുടിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല - നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജ്യൂസ്‌ കുടിക്കാൻ കഴിയും
ആ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പാടില്ല. അത് അശുദ്ധമാണ്
  • It's contaminated
  • mustn't
  • that water
  • you
  • drink
  • have to
  ഈ വിവരം വളരെ രഹസ്യമാണ് - നിങ്ങൾ ആരോടും പറയരുത്
  • This information
  • tell
  • mustn't
  • you
  • anyone
  • is confidential
  നിങ്ങൾ ചുവപ്പ് ധരിക്കേണ്ടതില്ല, നിങ്ങൾക്ക് പിങ്കും ധരിക്കാം
  • wear red
  • wear pink
  • as well
  • you
  • you can
  • don't have to
  നിങ്ങൾ അവളെ കാണേണ്ടതില്ല
  • her
  • mustn't
  • meet
  • you
  • to
  • don't have
  =
  !
  കേൾക്കുക
  ടിപ്
  അടുത്ത വാക്ക്